Терапија на канцерската болка Печати

Тераписки опции

Постојат многу различни начини за намалување на болката, од примена на различни видови на лекови, хируршки третман па до примена на различни други методи како на пример акупунктура и други. Третманот варира од пациент до пациент и зависи од типот и јачината на болката, од факторите на ризик кои може да се јават при примена на одреден третман како и од индивидуалната погодност(предност). Опиоидите кои се користат за болка од трет степен може да доведат до зависност, навика и толеранција. Болката е често недоволно третирана. Најчести третмани за намалување и отстранување на болката се: