Следење на пациентите со хондросарком Печати

Пациентите треба да се следат на 3-месечни интервали до 3 години по завршувањето на третманот, потоа на 6-месечни интервали до 5 години и на 8-12 месечни интервали до 10 години.

Следењето се состои од земање на детална анамнеза и физикален преглед по системи, рутински лабораториски испитувања, рендгенграфија на зафатената регија, рендгенграфија на белите дробиви, ехотомографија на абдомен.

Доколку постои сомневање за присутен локален рецидив на болеста, се прават дополнителни иследувања, кои се исти како и при дијагностицирање на болеста.

Педијатриските пациенти треба да се следат подолго време, поради долгорочната токсичност. Прегледот треба да вклучува рендгенграфија на белите дробови и коските, поради високиот ризик од појава на метастази во нив.