• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Мултипли миелом

Мултиплиот миелом (познат уште и како плазмоцитом) е прогресивна малигна хематолошка болест (болест на крвта). Тоа е малигна болест на плазма клетките. Плазма клетките се важен дел од имунолошкиот состем. Тие ствараат имуноглобулини (антитела) и помагаат во борбата на организмот против инфекциите и болестите.

повеќе

 

 


Причини и ризик фактори

Иако не се познати причините за настанувањето на мултиплиот миелом, сепак постојат некои фактори за ризик, кој ја зголемуваат можноста за настанување на ова малигно заболување кај одредени лица...

Симптоми и знаци на мултиплиот миелом

Еден од најчестите симптоми на миеломот е слабокрвноста (анемија), која настанува поради намаленото стварање и активност на црвените крвни зрнца...

Дијагностички постапки

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи, лабораториски испитувања, рендгенографски испитувања...

Третмански опции

Пред да се донесе одлука за терапијата која ќе се примени кај одреден пациент, важно е лекарот да разговара со пациентот за тераписките опции...

Клинички студии

Статистика

Литература