• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Централен нервен систем

Што се подразбира под централен нервен систем?

Централниот нервен систен (ЦНС) е најсложен и најзначаен органски систем кај човекот. Тој овозможува нормално функционирање на сите органи и системи во телото, т.е. овозможува функционирање на орранизмот како целина.

Централниот нервен систем го сочинуваат мозокот и `рбетниот мозок. Тие се обвиткани со тенка обвивка, наречена менингеална мембрана и се натопени во цереброспинална (мозочно`рбетна) течност. Мозокот се припојува на `рбетниот мозок преку продолжениот мозок, кој е сместен на базата на черепот. `Рбетниот мозок е сместен вдолж `рбетниот столб и е заштитен од надвор со пршлените на `рбетот. Од `рбетниотниот мозок поаѓаат нерви, кои понатаму се разгрануваат кон сите делови на телото (рацете, нозете и трупот).

Мозок

Мозокот се наоѓа сместен во черепот кој претставува цврста коскена обвивка, која го штити мозокот од повреди и други штетни влијанија.

Вкупната содржина на черепот (мозок, мозочни обвивки, крвни садови, крв и ликвор) е постојана.

Централниот нервен систен (ЦНС) е најсложен и најзначаен органски систем кај човекот. Тој овозможува нормално функционирање на сите органи и системи во телото, т.е. овозможува функционирање на орранизмот како целина.

За разлика од лезиите што ги разоруваат или заменуваат ткивата, кои се наоѓаат во черепот (инфракт, апцес), туморите претставуваат нови творби кои го заземат просторот и ги потиснуваат другите ткива.


Примарни тумори и класификација

Мозочните тумори претставуваа околу 4% од сите тумори кои се јавуваат во човечкиот организам, а овој процент, според некои автори е значително поголем и се движи во границите од 9-10%.

Етиологија и предиспозиции

Етиологијата на туморите на мозокот како и на другите тумори не е непозната.

Поважни тумори на мозокот

Асторцитомите претставува околу 50 % сите невроектодермални тумори, односно околу 20-30 % од сите тумори на мозокот.

Примарни тумори на ЦНС кои почесто се јавуваат во детската возраст

Медулобластомот е втор по зачестота на јавување и се јавува најчесто на на возраст меѓу 6 и 10 години.

Симптоми и знаци

Постојат голем број на симптоми кои се манифестираат при појава на тумори на централниот нервен систем (ЦНС), меѓутоа едни од поважните и почестите се...

Дијагностички постапки

Анамнезата укажува на прогресивно развојно пореметување на функцијата на мозокот.

Третмански опции

Потполно отстранување на туморот може да се изведе само во оние случаи кога е достапен за хирургот и кога е со релативно мали димензии.

Клинички студии

Статистика

Литература