• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Параназални синуси

Малигни тумори на параназалните синуси

Малигните тумори со потекло од параназалните синуси се ретки и многу често се асимптоматски сè до доцниот период на болеста.

Инциденцата на овие карциноми во САД изнесува 1 на 100.000 годишно. Годишно во САД се регистрираат околу 1.000 нови случаи и тие претставуваат само 0,5% од вкупниот број нови случаи на малигни заболувања. Средната возраст на јавување е 60 години.

Најчестиот хистолошки тип е планоцелуларниот карцином, но се јавуваат и саркоми, лимфоми, аденокарциноми, карциноми со потекло од малите плунчни жлезди и естезионевробластоми.

Локорегионалната контрола и инциденцата на далечните метастази зависат од големината на примарниот тумор (Т-стадиумот) и од неговата хистологија.

Карциномите на параназалните синуси и носната празнина најчесто почнуваат од клетките на орофаринксот, а поретко од меланоцитите кога се нарекуваат меланоми.

Ако карциномот започне од мускулното и сврзното ткиво, се вика сарком.

Друг тип карцином, кој започнува од овие ткива и се карактеризира со бавен раст, се вика папилом.

Во параназалните синуси и носната празнина може да се јави и гранулом, кој предизвикува пропаѓање на ткивото околу него.