• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Хипофаринкс

Хипофаринксот се протега од горниот раб на хиоидната коска до долниот раб на крикоидната ‘рскавица и во основа претставува мускуларна туба, која е поставена од орофаринксот до вратниот хранопроводник.

Рак на хипофаринкс

Карциномите на хипофаринксот можат да потекнуваат од пириформниот синус, посткрикоидната регија и задниот и латералниот хипофарингеален ѕид.

Карциномот на хипофаринксот не е често заболување. Во САД се регистрираат околу 2.500 нови случаи годишно. Пикот на инциденцата на овој карцином се јавува, и кај мажите и кај жените, на возраст меѓу 50 и 60 години.

Примарен фактор на ризик претставува прекумерната употреба на алкохол и цигари.

Во САД, карциномите на хипофаринксот се сретнуваат почесто кај мажите отколку кај жените. Кај децата, овие карциноми се многу ретки.

Горните хипофарингеални карциноми се почесто асоцирани со прекумерно пиење и пушење, додека долните, или посткрикоидните, со нутрициони дефициенции.

Речиси сите карциноми на хипофаринксот се мукозни планоцелуларни карциноми.

Мултипни примарни тумори не се ретки.

Клинички, карциномите на хипофаринксот се склони кон агресивност и демонстрираат природен тек, кој се карактеризира со дифузно локално ширење, рани метастази и релативно висок степен (процент) на ширење на далечина. Повеќе од 50% од пациентите со хипофарингеален карцином, во моментот на откривањето, имаат клинички позитивни вратни жлезди.

Хистолошка класификација

Речиси сите хипофарингеални карциноми се епителијални по своето потекло, доминантно планоцелуларни карциноми, на кои можат да им претходат различни преканцерозни лезии.

Ретки типови на хипофарингеални карциноми се базалоидните сквамоидни карциноми, spindle cell (пр. саркоматоидни) карциноми, ситноклеточни карциноми, недиференцирани карциноми од назофарингеален тип (пр. лимфоепителиоми) и карциноми на малите плункови жлезди.