• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Усна празнина

Причини и ризик фактори

Постојат одредени фактори на ризик, кои ја зголемуваат можноста за појава на овие малигни заболувања кај некои луѓе.

Превенција и скрининг

Како превенција за настанувањето на малигните тумори на усната празнина и орофаринксот се наведува избегнување на факторите на ризик за овие малигни заболувања.

Симптоми и знаци

Симптомите и знаците на туморите на усната празнина и орофаринксот зависат од примарната локализација на туморот.

Дијагностички постапки

Првична дијагностична процедура кај карциномите на усната празнина се анамнезата и физикалниот преглед, после кои следат и други дополнителни дијагностички процедури.

Хистопатолошка класификација

Карциномите на усната празнина најчесто потекнуваат од подот на усната празнина и од предните две третини на јазикот, додека 60% од орофарингеалните карциноми потекнуваат...

Градус и стадиуми

Стадиум на болеста претставува утврдување на нејзината проширеност. Одредувањето на стадиумот на болеста е клучен фактор за спроведување на адекватна терапија кај секој пациент одделно.

Третмански опции

Раните карциноми (стадиум I и стадиум II) на усната празнина и орофаринкс се лекуваат со хирургија или со радиотерапија и изборот на третманот зависи од очекуваните функционални и козметички резултати од лекувањето...

Терапија по стадиуми

Хирургијата и радиотерапијата обезбедуваат слични стапки на излекување, и методот на третман е условен од претпоставените козметички и функционални резултати.

Следење по третман

Прогнозата варира во зависност од големината на примарниот тумор и од присуството на метастази во регионалните (вратни) лимфни јазли.

Клинички студии

Статистика

Литература