• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Јуингов (Ewing) сарком

Еwing саркомот е наречен по името на Dr James Ewin, кој прв го опишал овој тумор во 1921 година. Тоа е малиген тумор кој може да се развие во било кој дел од телото, иако најчесто започнува во коската. Иако Ewing сарком е тип на коскен тумор, тој исто така, иако ретко, може да се разие во меките ткива околу коската. Ова е т.н. екстраосеален Ewing сарком.

Jуинговиот сарком е малиген тумор кој се јавува примарно во коската или мекото ткиво. Тој може да ја зафати било која коска, но почесто се јавува на коските на екстремитетите и на карличната коска. Така, најчесто се зафатени коските на нозете (27%), а потоа следат коските на рацете (26%), карлицата (20%) и градниот кош (20%), `рбетот и черепот (9%).

Повеќе...

 

 


Причини и ризик фактори

Причините за настанувањето на Јуинговиот сарком сеуште не се сосема разјаснети.

Симптоми и знаци

Постојат два доминантни симптоми кај Јуинговиот сарком. Тоа се: болката и отокот на зафатената регија.

Дијагностички постапки

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи, лабораториски испитувања, рендгенографски испитувања...

Развој на туморот

Јуинговиот сарком се шири во коскената шуплина, долж коската во која настанал. Со својот локален раст, тој може покасно да ги зафати и околните меки ткива.

Градус и стадиуми

Одредувањето на степенот на диференцираноста на туморот т.е. неговиот градус (G) е од големо значење, како за одредување на стадиумот на болеста и нејзината прогноза...

Третмански опции

Лекувањето на Јуинговиот сарком изискува мултидисциплинарен пристап од искусен тим.

Следење по третман

Пациентите се следат на 3-месечни интервали до 3 години од завршувањето на третманот, потоа на 6-месечни интервали до 5 години и на 8-12-месечни интервали до најмалку 10 години по третманот.

Клинички студии

Статистика

Литература