• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Хондросарком (Chondrosarcoma)

Хондросаркомот е малиген тумор кој настанува со малигна трансформација на р`скавичните клетки.

Овој тумор ретко се јавува пред третата декада од животот, а почесто се јавува во 50-70 годишна возраст. Подеднакво се јавува и во двата пола.

Хондросаркомот може да ја зафати било која коска, но најчесто е локализиран на коската на надлактицата (humerus) и на карличната коска.

Повеќе...

 

 


Причини и ризик фактори

Како и за другите коскени саркоми, така и за хондросаркомот, точната причина за неговото јавување не е позната.

Симптоми и знаци

Симптомите и знаците на болеста се исти како и кај другите коскени саркоми. Симптомите зависат од локализацијата на примарниот тумор и неговата локална проширеност.

Дијагностички постапки

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи, лабораториски испитувања, рендгенографски испитувања...

Развој на туморот

Хонросаркомот дава далечни метастази, кои се јавуваат како резултат на расејувањето на малигните клетки по крвен пат.

Градус и стадиуми

Одредувањето на степенот на диференцираноста на туморот т.е. неговиот градус (G) е од големо значење, како за одредување на стадиумот на болеста...

Третмански опции

Дополнителни параметри, кои треба да се земат во предвид при одредувањето на тераписките протоколи, се: општата состојба на пациетот и возраста.

Следење по третман

Пациентите треба да се следат на 3-месечни интервали до 3 години по завршувањето на третманот, потоа на 6-месечни интервали...

Клинички студии

Статистика

Литература