• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Штитна жлезда

Причини и ризик фактори

Малигните тумори на штитната жлезда се ретки и сочинуваат околу 1% од вкупниот број на малигни тумори кај човекот.

Симптоми и знаци

Клиничката слика кај раниот карцином на штитната жлезда е оскудна. Освен тврд чвор (нодус) во жлездата, не се забележува никаква друга симптоматологија.

Дијагностички постапки

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи, лабораториски испитувања, рендгенграфски испитувања...

Хистопатолошка класификација

Штитната жлезда може да биде седиште на 3 различни групи на малигни тумори.

Градус и стадиуми

За одредувањето на прогнозата, како и за спроведување на адекватен третман кај секој пациент одделно, од голема важност се: стадиумот на болеста, хистопатолошкиот тип на туморот, како и возраста и општата состојба на пациентот.

Третмански опции

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори, како на пример: стадиумот на болеста, градусот на туморот...

Следење по третман

По завршувањето на третманот за карциномот на тироидната жлезда, потребно е редовно следење на пациентите.

Клинички студии

Статистика

Литература