• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Мекоткивни саркоми

Причини и ризик фактори

Приближно 7000 нови саркоми се дијагностицираат секоја година. Тие учествуваат со 1-2% од сите малигни солидни тумори кај возрасните и со 15% од сите солидни тумори кај децата.

Симптоми и знаци

Мекоткивните саркоми најчесто се бавнорастечки туморски творби на екстремитетите или на друг дел од телото.

Дијагностички постапки

При анамнезата, особено се обрнува внимание на присутните симптоми и знаци на болеста. Симптомите зависат од локализацијата на примарниот сарком.

Хистопатолошка класификација

Хистолошката класификација се базира на видот на клетката или ткивото од кои туморот потекнува.

Градус и стадиуми

Стадиум на болеста претставува утврдување на нејзината проширеност. Одредувањето на стадиумот на болеста е клучен фактор за спроведуавње на адекватна терапија кај секој пациент одделно.

Третмански опции

Лекувањето на мекоткивните саркоми изискува мултидисциплинарен пристап од искусен тим. Терапискиот пристап кај мекоткивните саркоми се одредува врз база на стадиумот на болеста и патохистолошкиот наод.

Терапија по стадиуми

Хируршкиот третман е главен за локализирана болест. Туморот треба да биде отстранет со широка ексцизија или компартман ресекција, вклучувајќи го кожниот цикатрикс или трактусот од претходната биопсија.

Следење по третман

Пациентите се следат на секои 3 месеци со анамнеза и физикален преглед. МРИ на местото на ресекција на примарниот тумор се препорачува да се направи два пати годишно во првите 2-3 години, а потоа еднаш годишно.

Клинички студии

Статистика

Литература