• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Плевра

Причини и ризик фактори

Малигните тумори на плеврата (мезотелиом) се ретки тумори. Во САД, во текот на 1993 година се регистрирани 3600 нови болни со мезотелиом и со повеќе од 2600 смртни случаи од оваа болест.

Превенција и скрининг

Бидејки не е позната причината за настанувањето на малигниот мезотелиом, како и сите можни фактори на ризик, не е можно да се спроведе адекватно спречување на болеста.

Симптоми и знаци

Симптомите и знаците кои произлегуваат од присутниот малигни мезотелиом можат да се поделат на: локални, системски и паранеопластични синдроми.

Дијагностички постапки

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи, лабораториски испитувања, ...

Развој на туморот

Мезотелиомите растат претежно локално, вршејќи директна инфилтрација на градниот sид и ребрата, медијастинумот, хранопроводникот, душникот, големите крвни садови...

Градус и стадиуми

Малигниот мезотелиом, приближно во 70 % од случаите, потекнува од десната плевра и е локализиран најчесто во долните партии.

Третмански опции

Во терапијата на малигните мезотелиоми може да се применат: хирургијата, радиотерапијата и хемотерапијата, како самостојни методи или во комбинација.

Терапија по стадиуми

Екстраплеурална пнеумонектомија со ексцизија на дијафрагмата и на перикардот ан блок, во комбинација со хемотерапија и/или радиотерапија, се препорачува.

Следење по третман

По завршувањето на третманот, се препорачува следење на пациентите со малигниот мезотелиом на секои три месеци, во првите две години, а потоа на секои шест месеци, во наредните три години и понатаму контролите продолжуваат еднаш годишно.

Клинички студии

Статистика

Литература