• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Тело на матка

Причини и ризик фактори

Малигните тумори на женските генитални органи учествуваат со околу 25% од сите малигни тумори на жената.

Превенција и скрининг

Во подготовка...

Симптоми и знаци

Ендометријалниот карцином вообичаено започнува со растење на полипоидна, вулнерабилна маса од ендометриумот на матката.

Дијагностички постапки

Постојат првични и дополнителни дијагностички процедури.

Развој на туморот

Ширењето на карциномот на телото на матката може да настане на три начина: со директен, локален, инфилтративен раст на туморот, со лимфогена и со хематогена дисеминација.

Градус и стадиуми

Хистолошки, од малигните тумори на телото на матката, 90% се карциноми, а останатите 10% се саркоми.

Третмански опции

Расположиви тераписки опции за карциномот на телото на матката се: хируршки третман, радиотерапија и хемотерапија.

Терапија по стадиуми

Следење по третман

Најголем процент од локалните рецидиви и/или метастатски промени се јавуваат во првите две години од завршувањето на иницијалниот третман.

Клинички студии

Статистика

Литература


Миом на матка

Миомите се бенигни израстоци од мазното мускулно ткиво на матката. Се јавуваат кај 20 - 50% од сите жени. Секоја трета жена, по 35-тата година од животот, има миом. Миомите растат на различни места и делови на матката.

Така се разликуваат:

  • Субсерозен миом (миом кој е локализиран на самата површина на матката и е прекриен со нејзината серозната обвивка),
  • Интрамурален миом (миом кој расте во внатрешноста на sидот на матката),
  • Субмукозен миом (миом кој расте под слузницата на матката).

Повеќе...