• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Вагина

Причини и ризик фактори

Постојат одредени фактори на ризик, кои ја зголемуваат можноста за појава на ова малигно заболување кај одредени жени.

Превенција и скрининг

Најдобар начин за да се намали ризикот за рак на вагина е да се избегнуваат познатите фактори на ризик и да се навремено откријат и лекуваат преканцерозните промени.

Симптоми и знаци

Карциномот на вагината најчесто се манифестира со вагинално крварење или исцедок со непријатен мирис, пропратен со чувство на жарење и печење во пределот на гениталиите.

Дијагностички постапки

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи, лабораториски испитувања...

Развој на туморот

Ширењето на карциномот на вагината може да настане на три начина: со директен, локален, инфилтративен раст на туморот, со лимфогена и со хематогена дисеминација.

Градус и стадиуми

Околу 90% од сите карциноми на вагината се планоцелуларни, а од останатите најголем дел се аденокарциноми, потоа меланоми, ендодермални и други поретки малигноми.

Третмански опции

Карциномот на вагината е заболување кое се лекува со радиотерапија, а во поретки случаи со хируршки третман, или со комбинација на овие два тераписки модалитети.

Следење по третман

Контролните прегледи во првите две години се вршат на секои три месеци, а потоа на секои шест месеци.

Клинички студии

Статистика

Литература