• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Вулва

Карцином на вулва

Карциномот на вулвата не е често заболување. Се јавува кај околу 1-2/100 000 жени, и учествува само со 1% од сите карциноми кај жената. Честотата меѓу гинеколошките тумори изнесува 3-5%. Иако може да се јави и кај млади жени, сепак, карциномот на вулвата најчесто се јавува во возраст меѓу 60 и 70 години. Така, во 80 до 85% од случаите се јавува по менопаузата.

Покрај карциномот на вулвата честа е синхрона или асинхрона појава и на други карциноми (паранеоплазија), како и т.н. мултицентричност - истовремено појавување на повеќе жаришта на овој карцином.

Хистолошки типови на туморите на вулвата се:

  • карцином на плочестите клетки (планоцелуларен карцином)
  • малиген меланом на вулвата

Причини и ризик фактори

Карциномите на вулвата се ретки гинеколошки тумори (околу 5% од гинеколошките малигноми), карактеристични за напредната возраст, со пик на инциденцата кај пациентки над 65 години.

Превенција и скрининг

Најдобар начин за да се намали ризикот за рак на вулвата е да се избегнуваат познатите фактори на ризик, како и да се навремено откријат и лекуваат преканцерозните промени.

Симптоми и знаци

Со оглед на достапноста на самопреглед, вообичаено е дијагностицирање на вулвата во раните стадиуми.

Градус и стадиуми

Хистопатолошки најчест е планоцелуларниот кацином (околу 85%), а потоа по честота следат: аденокарциномот, базалиомот, меланомот и саркомот.

Третмански опции

Без оглед на стадиумот на болеста или хистопатолошкиот тип, третманот на карциномот на вулвата е, пред се, хируршки.

Следење по третман

Контролните прегледи во првата година по завршувањето на третманот, се вршат на секои три месеци, а потоа на секои шест месеци.

Клинички студии

Статистика

Литература