• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Рак на дојка

Р

ХЕР2 статус

Денес ракот на дојката се смета за болест во чија основа се биолошки причинители. Затоа и многу внимание се посветува на одредување на т.н. биолошки параметри на туморот: статусот на хормонските рецептори (ЕР, ПР) и ХЕР2 статусот (HER2 - Human Epidermal growth factor Receptor 2).
Повеќе...
акот на дојката е најчесто малигно заболување кај жената. Инциденцата на ракот на дојката е во пораст, особено последниве две децении. Ракот на дојката може да се јави во секоја животна возраст, но сепак почесто се јавува кај жени над 50 годишна возраст. Така 75% од карциномите се јавуваат кај жени над 50 годишна возраст, а 50% кај оние со над 65 годишна возраст.

Во западните земји инциденцата рапидно се зголемува со годините до менопауза (45-55 год.), по што се одржува плато и пак се зголемува од 60-70 годишна возраст, но со помала стапка.

Кај нас, во нашата популација, ракот на дојката е најчест во возрасната група од 45 до 49 години и од 55 до 59 години.

Последниве години, и покрај развојот на медицината, се зголеми морбидитетот за 2-3% и морталитетот за 1-2% годишно. Причините се: зголемувањето на бројот на населението, зголемувањето на постарата популација кај која е почеста појавата на рак на дојката, промена на навиките на живеење (западен стил), зголемен внес на храна богата со масти од животинско потекло, а помал внес на свежо овошје и зеленчук.


Причини и ризик фактори

Како и за сите други карциноми кои се јавуваат кај луѓето, така и за ракот на дојката причините за неговото јавување не се познати.

Превенција и скрининг

Примарната превенција има за цел да ја спречи појавата на болеста преку откривање на факторите.

Симптоми и знаци

Ракот на дојката во својот почетен, ран стадиум е обично асимптоматски. Пациентката, обично при самопреглед, или случајно приметува безболна тврдина во пределот на дојката.

Дијагностички постапки

За поставување на дијагноза на рак на дојка потребно е да се направат првични и дополнителни дијагностички постапки.

Развој на туморот

Ракот на дојката е системско заболување, дисеминиран процес, кој, уште од најраните фази на својот развој, е склон кон метастазирање.

Градус и стадиуми

Примарен тумор (Т) – дефинициите за класифицирање на примарниот тумор (Т) се идентични за клиничката и за патолошката класификација.

Третмански опции

Ракот на дојката не е само локално заболување на дојката, туку системско, кое уште во раните стадиуми на својот развој има сконост кон метастазирање.

Адјувантна радиотерапија
Терапија на коскените метастази

Следење по третман

Пациентите со карцином на дојка, по завршувањето на третманот, треба да се следат на 3 месеци во првите 3 години, потоа на 6 месеци во наредните 2 години, а потоа еднаш годишно.

Клинички студии

Статистика

Литература


Несакани ефекти
Хемотерапија
 

Бидејќи лековите кои се даваат при хемотерапијата (цитостатици) не делуваат селективно само на карциномските клетки, туку и на клетките на нормалните ткива и органи, тие може да дадат повеќе несакани ефекти.

Повеќе...

Терапија
ЕР и ПР статус и хормонска терапија

Хормонот естроген може да го забрза растот на малигните клетки кај некои видови на рак на дојка. Во тој случај се применува хормонска терапија. Хормонска терапија подразбира примена на лекови или хируршки зафат со кои се оневозможува делувањето на естрогенот на малигните клетки.

Повеќе...