• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Што е бубрег?

Бубрезите се парни органи кои претставуваат централен дел на уринарниот систем. Сместени се во ретроперитонеалниот простор на задниот зид на абдоменот и се наoѓаат од двете страни на рбетниот столб (во висина на 12 граден и 1 и 2 от слабински прешлен). Десниот бубрег е поставен пониско од левиот, заради неговото потиснување од црниот дроб.

Бубрегот има форма на зрно грав, чија конкавна ивица е свртена према рбетниот столб. Тој кај возрасен човек тежи околу 140-150г и има големина на тупаница. На медијалната страна на бубрегот се наоѓа влезниот отвор или бубрежниот хилус низ кој минуваат крвните и лимфни садови, нерви и надворешниот мочен канал.

повеќе...

 

 

Рак на бубрег

Карциномот на бубрегот уште се вика и карцином на бубрежните клетки или аденокарцином.

Карциномот на бубрегот учествува со околу 2% од сите малигни тумори кај возрасните.

Се проценува дека ќе има 54 390 новодијагницирани случаи на карцином на бубрег и бубрежна карлица во САД, а 13 010 смртни случаи од овој карцином, во 2008 година во САД.

Обично карциномот се јавува во понапредната возраст, најчесто во шестата деценија од животот.

повеќе...

 

 


Причини и ризик фактори

Причините за настанување јавување на ракот не се познати. Сепак, некои лица имаат поголем ризик да заболат од оваа болест.

Превенција и скрининг

Не е можно да се спроведе адекватно спречување на болеста, сепак како превенција се наведуваат неколку фактори.

Симптоми и знаци

Во многу случаи, ракот се открива дури кога ќе се прошири во околните ткива, или ќе се прошири...

Дијагностички постапки

За успешно лекување на карциномот на бубрегот важна е раната дијагноза.

Развој на туморот

Со тек на време, како што болеста прогредира, туморот може да расте кон медуларниот дел...

Градус и стадиуми

Стадиум на болеста претставува утврдување на нејзината проширеност.

Третмански опции

Терапијата индивидуално се планира за секој пациент одделно...

Терапија по стадиуми

Радикална нефректомија со регионална лимфонодална дисекција е стандардна терапија кај неметастатски тумор на бубрегот...

Следење по третман

Карциномот на бубрегот бара доживотно следење (follow-up)...

Клинички студии

Статистика

Литература