• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Истражување

Идентификувани гени поврзани со рак на тестис

Ракот на тестисот е ретка болест и претставува само 2% од сите карциноми кои се јавуваат кај мажите. Но, тој е чест тумор кај...

Болести на простата - Рак

За болестите на простатата кај нас многу малку се знае. Единствен начин да се бориме против нив...
Видови на канцерогени агенси - Вируси и паразити
Индекс на артикл
Видови на канцерогени агенси
Зрачење
Хемиски средства
Исхрана
Јатрогени хемиски средства
Основни животни навики
Вируси и паразити
Фактори од работната и надворешната средина
Сите страници

Вируси

Доказот за вирусното потекло на некои малигни тумори, особено оние на лимфоретикуларниот систем и дојката ги поттикна многу научници на размислување за вирусната етиологија на малигните заболувања кај човекот, особено кај леукемијата и туморите од лимфатично потекло.

Вируси кои се поврзани со развојот на малигните туммори кај човекот се:

  • Хуман папилома вирусите - ХПВ (фактор на ризик за развој на рак на грлото на матката)
  • Cytomegalovirus ( вирус кој го пердизвикува Kaposi саркомот),
  • Epstein-Barr вирус (одговорен за развој на Burkitt лимфомот, за имунобластните лимфоми и назофарингеалниот карцином),
  • Hepatitis B и C вируси (предизвикуваат рак на црниот дроб)
  • Ретровируси (поврззани се со равојот на Т-клеточните лимфоми
  • HIV вирусот е одговорен за настанувањето на сидата. Пациентите со сида се предиспонирани за развој на некои малигни заболување како што е Kaposi саркомот и лимфомите.

Паразити

Најдобро испитана поврзаност помеѓу паразитите и малигните тумори е онаа на Schistosoma haematobium и ракот на мочниот меур. Испитувањата покажуваат дека малигните тумори на мочниот меур се многу почести кај лицата заразени со овој паразит, отколку кај незаразените лица. Сеуште не е утврдена вистинската причина за оваа појава. 

Тестис

Преглед на тестиси како превентива во навремено откривање на ракот на тестис.
[Преземено од YouTube]

Превенција и скрининг - рак на тестис

За раното откривање на болеста многу е важна едукацијата на младата машка популација. Тие треба да се информираат за раните симптоми и знаци на болеста, за значењето на самопрегледот... 


Рани знаци и симптоми

Многу е важно да машкото точно ја познава големината и обликот на своите тестиси, за да може да ги примети промените. Најчест симптом на карциномот на тестисот е присуство на мала, безболна тврдина... 

Простата

Рак на простатата, раскажува д-р Реј од клиниката за третман на ракот на простата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Што е простата?

Простатата е орган со жлездесто-мускулна структура, чиј алкален секрет влегува во составот на семената течност (сперма)... 


Третман на карциномот на простатата

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори... 

Дебело црево

Настанување и ширење на ракот на дебелото црево - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Следење на болните со карцином на дебелото црево

Карциномот на дебелото црево бара доживотно следење (follow-up)... 


Дијагноза кај карцином на дебелото црево

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи... 

Кожа

Настанување и типови на ракот на кожата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Рак на кожа

Меланомот претставува малигно буење на меланоцитите, клетки кои го произведуваат пигментот на кожата. Тоа е најмалигни облик на кожен карцином и е најчеста причина за смрт од кожен карцином... 


Симптоми и знаци

Најчесто карциномот започнува како мала, сјајна папула која бавно и постепено се зголемува и по неколку месеци се појавува сјаен, бисерен раб со назначени проширени крвни садови... 

Дојка

Радиотераписки третман кај рак на дојка. Радиотерапијата ја одредува лекар специјалист (радиотерапевт и онколог).
[Преземено од YouTube]

Ширење на ракот на дојката

Ракот на дојката е системско заболување, дисеминиран процес, кој, уште од најраните фази на својот развој, е склон кон метастазирање... 


Симптоми и знаци за појава на рак на дојката

Ракот на дојката во својот почетен, ран стадиум е обично асимптоматски...