• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Истражување

Идентификувани гени поврзани со рак на тестис

Ракот на тестисот е ретка болест и претставува само 2% од сите карциноми кои се јавуваат кај мажите. Но, тој е чест тумор кај...

Болести на простата - Рак

За болестите на простатата кај нас многу малку се знае. Единствен начин да се бориме против нив...
Видови на канцерогени агенси - Исхрана
Индекс на артикл
Видови на канцерогени агенси
Зрачење
Хемиски средства
Исхрана
Јатрогени хемиски средства
Основни животни навики
Вируси и паразити
Фактори од работната и надворешната средина
Сите страници

Исхрана

Географските разлики во зачестеноста на малигните заболувања делумно се поврзуват со различни обичаи на исхрана.

Различната географска распределба на ракот на хранопроводникот, на желудникот и на цревата, потоа податоците од последните децении дека зачестеноста на ракот на желудникот се намалува, а дека ракот на хранопроводникот и цревата расте, укажуваат дека етиолошките причинители се различни за секоја локализација на туморите во дигестивниот систем.

Деталните проучувања на исхраната утврдиле неколку фактори кои се поврзани со зголемениот ризик. Имено, лица кои со исхраната внесуваат мали количини на свежо овошје и зеленчук, мали количини на масти и белковини, а поголеми количини на сол, на сложени јаглени хидрати и на нитрити, имаат поголем ризик за развој на рак на желудникот. Заштитното дејство на овошјето и зелудникот се должи на дејството на аскорбинската киселина (витамин Ц) која тие ја содржат. Присуството на аскорбинската киселина ја намалува киселоста на желудочната средина и со тоа го оневозможува претварањето на нитратите во нитрити. На тој начин, се намалува и концентрацијата на нитрозамините во организмот, за кои се смета дека се канцерогени. Кога pH-вредноста на стомачниот сок е повисока од вообичаената, бактериите преживуваат и нивната активност доведува до редукција на нитратите од храната во нитрити и до формирање на N - нитрозо соединенија. Канцерогениот ефект на N - нитрозните соединенија е експериментално докажан.

Преку внесената храна, цревото е изложено да дејството на низа канцерогени, мутагени и антиканцерогени агенси, чија концентрација зависи, пред сé, од видот на исхраната.

Ефектот на секој од овие поединечни фактори се изразува зависно од траењето на контактот со слузницата на цревото, што зависи, пред сé, од времето на минување низ цревото и од количеството на фекалната маса.

Најпопуларната теорија во врска со диеталните фактори се однесува на малата количина на растителни влакна во храната застапена во земјите на западниот свет, каде што ризикот за појавување на карциномот на дебелото црево е висок. Спротивно на ова, инциденцата на карциномите на дебелото црево во популацијата на јужноафричките Банту е мошне ниска, а забележено е дека нивната храна е богата со растителни влакна.

Burkitt (1971 год) поставил една едноставна и логична теорија според која големата количина на целулозни влакна која се внесува со храната, го скратува времето на поминување во цревата и на тој начин го намалува времето на изложеноста на цревната слузница на дејството на потенцијалните канцерогени. Исто така, се намалува можноста цревните бактерии да продуцираат карциногени, бидејќи зголемената количина на измет има разредувачки ефект.

Се смета дека внесувањето на поголеми количини на зеленчук со храната, го намалува ризикот за настанувањето на карциномот на дебелото црево. Високо количество на целулозна содржина и покусо време на минувањето на цревната содржина низ цревото, се забележани во групите со низок ризик.

И покрај поткрепувачките факти, постои и критика на оваа теорија, пред сé, поради тоа што во овие студии не се земени во предвид и другите аспекти на разликите помеѓу популациите, кои, исто така, би можеле да влијаат на раликата во инциденцата на малигномот.

Само една опсежна епидемиолошка студија со адекватни контролни податоци покажала низок ризик со внесување на поголема количина на растителни влакна во исхраната, додека неколку интернационални иследувања не го потврдиле овој наод.

Експерименталните студии, исто така, не даваат идентични наоди. На тој начин, концептот за влијанието на количината на растителните влакна во исхраната останува само во теоретски рамки, бидејќи за него нема сеуште сигурна научна потврда.

Афлатоксинот и лактоните се едни од најсилните прехрамбени канцерогени. Нив ги создаваат габичките Aspergillus flavus. Овие габи можат да ги загадат земјоделските производи, посебно ако складирањето на производите е направено во топла и влажна средина. Производи кои се подложни на загадување со габата Aspergillus flavus се: кикириките, сојата, гравот, пченката, пченицата, брашното и други. Со пречистување може да се уништат афлатоксините од кикириките.

Орално дадени афлатоксини на стаорец предизвикуваат рак на црниот дроб и на желудникот. Ако афлатоксинот се вбризга со поткожна инекција, тој кај стаорецот предизвикува рак на кожата на местото на инјектирањето.

Во тек се повеќе студии кои ја испитуваат врската меѓу примарниот рак на црниот дроб и афлатокцинот во храната. 

Тестис

Преглед на тестиси како превентива во навремено откривање на ракот на тестис.
[Преземено од YouTube]

Превенција и скрининг - рак на тестис

За раното откривање на болеста многу е важна едукацијата на младата машка популација. Тие треба да се информираат за раните симптоми и знаци на болеста, за значењето на самопрегледот... 


Рани знаци и симптоми

Многу е важно да машкото точно ја познава големината и обликот на своите тестиси, за да може да ги примети промените. Најчест симптом на карциномот на тестисот е присуство на мала, безболна тврдина... 

Простата

Рак на простатата, раскажува д-р Реј од клиниката за третман на ракот на простата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Што е простата?

Простатата е орган со жлездесто-мускулна структура, чиј алкален секрет влегува во составот на семената течност (сперма)... 


Третман на карциномот на простатата

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори... 

Дебело црево

Настанување и ширење на ракот на дебелото црево - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Следење на болните со карцином на дебелото црево

Карциномот на дебелото црево бара доживотно следење (follow-up)... 


Дијагноза кај карцином на дебелото црево

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи... 

Кожа

Настанување и типови на ракот на кожата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Рак на кожа

Меланомот претставува малигно буење на меланоцитите, клетки кои го произведуваат пигментот на кожата. Тоа е најмалигни облик на кожен карцином и е најчеста причина за смрт од кожен карцином... 


Симптоми и знаци

Најчесто карциномот започнува како мала, сјајна папула која бавно и постепено се зголемува и по неколку месеци се појавува сјаен, бисерен раб со назначени проширени крвни садови... 

Дојка

Радиотераписки третман кај рак на дојка. Радиотерапијата ја одредува лекар специјалист (радиотерапевт и онколог).
[Преземено од YouTube]

Ширење на ракот на дојката

Ракот на дојката е системско заболување, дисеминиран процес, кој, уште од најраните фази на својот развој, е склон кон метастазирање... 


Симптоми и знаци за појава на рак на дојката

Ракот на дојката во својот почетен, ран стадиум е обично асимптоматски...