• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Истражување

Идентификувани гени поврзани со рак на тестис

Ракот на тестисот е ретка болест и претставува само 2% од сите карциноми кои се јавуваат кај мажите. Но, тој е чест тумор кај...

Болести на простата - Рак

За болестите на простатата кај нас многу малку се знае. Единствен начин да се бориме против нив...
Видови на канцерогени агенси - Хемиски средства
Индекс на артикл
Видови на канцерогени агенси
Зрачење
Хемиски средства
Исхрана
Јатрогени хемиски средства
Основни животни навики
Вируси и паразити
Фактори од работната и надворешната средина
Сите страници

Хемиски средства

Загадување на воздухот

Загадувањето на воздухот е еден од факторите за порастот на инциденцата на ракот на белите дробови во 20-от век. Споредбените истражувања на инциденцата на ракот на белите дробови меѓу селското и градското население покажале помала зачестеност на ракот на белите дробови кај селското население, особено кај непушачите. Помеѓу долгогодишните пушачи, разликата во стапката на зачестеност на ракот на белите дробови се губи.

Од студиите направени во САД произлегува јасен однос помеѓу смртноста од рак на бели дробови и загаденоста на воздухот кај непушачите во градската средина и смртноста поради рак на белите дробови во селската средина. Непушачите во градовите имаат 43% - 120% поголем процент на смртност отколку непушачите во селската средина.

Смртта поради ракот на желудникот, исто така, е во корелација со загаденоста на воздухот, како и смртноста поради рак на хранопроводникот и на мочниот меур.

Воздухот е загаден од честички и гасови, кои им припаѓаат на различни хемиски групи, а некои од нив и не се утврдени.

Постојат 3 главни извори на загадување:

  • греењето на населението,
  • оџаците на фабриките,
  • издувните гасови од автомобилите.

Во воздухот се утврдени 10 полициклични ароматични јагленохидрати, чие канцерогено дејство е експериментално потврдено кај животните.

Исто така, во воздухот постојат и загадувачи за кои не е докажана канцерогенезата, но тие го надразнуваат и оштетуваат епителот на слузницата на дишните патишта и на тој начин се вклучени во процесот на задржување и продирање на канцерските честички.

Хемиските канцерогени средства, обично напаѓаат специфични органи. Нивна мета се епителните клетки и тие доведуваат до генетски оштетувања на клетката (генотоксични агенси).

Хемиското оштетуваање на DNA се случува или директно (со изложеноста во средината) или индиректно (со активација на ендогените мутациски патишта, таканаречени оксирадикали). 

Тестис

Преглед на тестиси како превентива во навремено откривање на ракот на тестис.
[Преземено од YouTube]

Превенција и скрининг - рак на тестис

За раното откривање на болеста многу е важна едукацијата на младата машка популација. Тие треба да се информираат за раните симптоми и знаци на болеста, за значењето на самопрегледот... 


Рани знаци и симптоми

Многу е важно да машкото точно ја познава големината и обликот на своите тестиси, за да може да ги примети промените. Најчест симптом на карциномот на тестисот е присуство на мала, безболна тврдина... 

Простата

Рак на простатата, раскажува д-р Реј од клиниката за третман на ракот на простата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Што е простата?

Простатата е орган со жлездесто-мускулна структура, чиј алкален секрет влегува во составот на семената течност (сперма)... 


Третман на карциномот на простатата

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори... 

Дебело црево

Настанување и ширење на ракот на дебелото црево - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Следење на болните со карцином на дебелото црево

Карциномот на дебелото црево бара доживотно следење (follow-up)... 


Дијагноза кај карцином на дебелото црево

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи... 

Кожа

Настанување и типови на ракот на кожата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Рак на кожа

Меланомот претставува малигно буење на меланоцитите, клетки кои го произведуваат пигментот на кожата. Тоа е најмалигни облик на кожен карцином и е најчеста причина за смрт од кожен карцином... 


Симптоми и знаци

Најчесто карциномот започнува како мала, сјајна папула која бавно и постепено се зголемува и по неколку месеци се појавува сјаен, бисерен раб со назначени проширени крвни садови... 

Дојка

Радиотераписки третман кај рак на дојка. Радиотерапијата ја одредува лекар специјалист (радиотерапевт и онколог).
[Преземено од YouTube]

Ширење на ракот на дојката

Ракот на дојката е системско заболување, дисеминиран процес, кој, уште од најраните фази на својот развој, е склон кон метастазирање... 


Симптоми и знаци за појава на рак на дојката

Ракот на дојката во својот почетен, ран стадиум е обично асимптоматски...