• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Болест со многу лица – акромегалија - Диференцијална дијагноза Печати
Индекс на артикл
Болест со многу лица – акромегалија
Патофизиологија
Клиничка слика
Дијагноза
Диференцијална дијагноза
Лекување
Сите страници

Диференцијална дијагноза

Постојат одредени патолошки состојби кои се пропратени со зголемена секреција на хормонот за раст и кои треба да се разликуваат диференцијално дијагностички од акромегалијата. Тие патолошки состојби се: анорексија нервоза, одредни акутни заболувања, хронична бубежна слабост, цироза на црниот дроб, гладување, малнутриција од било кое потекло, дијабет тип 1 и други.

Кај овие пациенти IGF1 е нормален или намален, и не постои типична клиничка манифестација на хиперсекрицијата на хормонот за раст (ХР).

Во раната фаза акромегалијата може да се замени со хипертирозата, но испитувањето на вредностите на тироидните хормони и TSH ќе го исклучат ова заболување. Кај хипертирозата вредностите на овие хормони (тироидните хормони и TSH) се во нормални граници.

Кај мал број на пациенти акромегалијата може да биде последица на ектопично лачење на ХР од ракот на белите дробови, од карциноидните тумори, или од карциномот на панкреасот. На овој синдром треба да се помисли кај пациенти кај кои е познато дека постои екстрахипофизен тумор, со зголемување на ХР или GHRH или кај оние пациенти кај кои постојат клинички и биохемиски карактеристики на акромегалија, а кога радиолошките процедури укажуваат на отсуство на хипофизарен тумор или пак сугерираат постоење на дифузно зголемување или хиперплсзија на хипофизата.

Ако кај болниот со акромегалија е присутна хиперкалциемија (зголемено ниво на калциум во крвта), мора да се помисли и на примарен хепрпаратироидизам, кој се јавил во склоп на МЕН1.

Како многу редок ентитет со непозната причина се издвојува т.н. псеудоакромегалоидизам кој се карактеризира со типични знаци на акромеаглија, но со отсуство на тумор на хипофизата и нормални вредности на ХР и IGF1.