• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Видови на тумори
Истражување

Идентификувани гени поврзани со рак на тестис

Ракот на тестисот е ретка болест и претставува само 2% од сите карциноми кои се јавуваат кај мажите. Но, тој е чест тумор кај...

Болести на простата - Рак

За болестите на простатата кај нас многу малку се знае. Единствен начин да се бориме против нив...
Хемотерапија - Лист 2
Индекс на артикл
Хемотерапија
Начини на спроведување на хемотерапијата
Несакани ефекти од хемотерапијата
Сите страници

Начини на спроведување на хемотерапијата

Цитостатската терапија може да се применува како самостојна метода на лекување или, почесто, како дел од мултидисциплинарниот третман т.е. во комбинација со другите тераписки модалитети.

Постојат повеќе начини на спроведување на хемотерапијата, кога таа се применува во комбинација со другите тераписки модалитети.

Така разликуваме:

 • Предоперативна (неоадјувантна) хемотерапија
  Предоперативната хемотерапија се применува со цел да се намали примарниот тумор и на тој начин да, од првично неоперабилен, премине во операбилен тумор. Со примената на предоперативната хемотерапија се овозможува помалку радикален (помалку опсежен, осакатувачки) хируршки зафат.
  Така, по спроведената предоперативна хемотерапија кај, на пример коскените саркоми, можно е голем дел од неоперабилните тумори да станат операбилни и кај нив да се спроведе т.н. „limb salvage“ хирургија, односно да се спаси зафатениот екстремитет и да се очува неговата функција.
  Исто така, преоперативната хемотерапија се спроведува и кај локално напреднатите мекоткивни саркоми. Таа и овде има за цел да го намали волуменот на примарниот тумор и да овозможи помалку опсежен оперативен зафат.
  Хемотераписки агенси кои покажале најдобар одговор кај мекоткивните саркоми се: doxorubicin, iphosphamide и dacarbasine (DTIC) дадени истовремено (CYVADIC протокол) или docorubicyn даден самостојно, како монотерапија.
  Предоперативната хемотерапија може да се примени и кај локално напреднат рак на дојката, но и кај други видови на локално напреднати малигноми.
  Неоадјувантната хемотерапија може да се примени и пред примената на радиотерапијата, кај некои видови на радиосензитивни тумори, како што се: медијастиналната форма на лимфом, Ewing- овиот сарком и други.
  Неоадјувантната терапија и во овој случај се дава со цел да се намали волуменот на примарниот тумор, а со тоа и да ја зголеми ефикасноста на последователната радиотерапија.
 • Постоперативна (адјувантна) хемотерапија
  Постоперативната (адјувантна) хемотерапија следи по реализираниот оперативен третман. Докажана е вредноста на адјувантната хемотерапија, како дел од првичниот куративен третман после операција на ракот на дојката, нефробластомот, јувенилниот рабдомиосарком, Ewing-овиот сарком, кај одредени видови на лимфоми и други тумори со висок степен на малигнитет.
  Постоперативната хемотерапија се применува и кај пациенти, кај кои не било можно хируршко отстранување на целиот тумор.
  Адјувантната хемотерапија може да се спроведе и после завршената радиотерапија кај истите видови на тумори.
  Целта на адјувантната хемотерапија е постигнување на повисок процент на преживување преку уништување на евентуалните микрометастази.
 • Конкомитантна или конкурентна хемотерапија
  Кај конкомитантната или конкурентната хемотерапија, радиотерапијата и цитостатската терапија се спроведуваат истовремено т.е. паралелно.
  Со истовремената примена на овие два тераписки модалитети се постигнува подобар тераписки одговор, бидејќи се намалува можноста за обновување на туморските клетки за време на фракционираното зрачење (се намалува обновувањето на оштетените малигни клетки меѓу две зрачни фракции/сеанси).
  Овој вид на третман се спроведува кај туморите на гастроинтестиналниот тракт и тој покажал добри резултати.
  Така, кај карциномите на хранопроведникот е постигнато 5 годишно преживување од 30% наспроти 0% при користење на 5-флуороурацил и цисплати истовремено со радиотерапијата.
  Со примена на комбинирана цитостатска полихемотерапија (цисплатин, метотрексат и винбластин) и радиотерапија, постигнати се подобри резултати во лекувањето на неоперабилниот рак на мочниот меур.
  Една од несаканите страни од оваа комбинирана хеморадиотерапија е таа што овој комбиниран третман е многу потоксичен врз здравите ткива, отколку да се спроведува само еден третман, било радиотерапијата или хемотерапијата како самостојна тераписка опција. Опишани се силно изразени белодробни компликации, хематолошки оштетувања, изразени мачнини, гадење, повраќање, малаксаност, замор и слично.
  Затоа, пред да се примени овој комбиниран третман треба добро да се обмисли и да се процени дали тој може да се поднесе од страна на пациентот.
 • Алтерирачка хемотерапија (наизменично менување на хемотерапијата и радиотерапијата)
  Со наизменичното менување на хемотерапијата и радиотерапијата се добиваат добри тераписки ефекти, посебно кај тумори кои послабо реагираат на цитостатици, како на пример што се туморите на главата и вратот и други.
  При оваа комбинација, радиотерапијата се применува за време на слободните интервали меѓу два курса на хемотерапија.
  И при оваа метода се јавуваат силно изразени токсични реакции (на пример изразита леукопенија-пад на белите крвни зрнца во крвта).
 • Континуирана инфузиона хемотерапија и радиотерапија
  Кај континуираната инфузиона хемотерапија и радиотерапија терапевтските резултати се еднакво ефикасни во споредба со класичната интравенска апликација, но токсичните ефекти се значително намалени. Освен тоа, туморските клетки се константно изложени на делувањето на цитостатикот, што во некои случаи доведува и до подобри тераписки резултати.
  Најчесто користени цитостатици за континуирана инфузиона хемотерапија се: блеомицинот, етопозидот, 5-флуороурацилот, цисплатинот и адриамицинот.
  5-флуороурацилот, цисплатинот и адриамицинот најчесто се применуват со истовремена радиотерапија и имаат радиосензибилизирачки ефект, односно, ја зголемуваат ефикасноста на радиотерапијата.
  Поволни резултати од овој вид на третман се добиени кај туморите на главата и вратот, кај туморите на хранопроводникот, ректумот, анусот, панкреасот и мочниот меур.


 

Тестис

Преглед на тестиси како превентива во навремено откривање на ракот на тестис.
[Преземено од YouTube]

Превенција и скрининг - рак на тестис

За раното откривање на болеста многу е важна едукацијата на младата машка популација. Тие треба да се информираат за раните симптоми и знаци на болеста, за значењето на самопрегледот... 


Рани знаци и симптоми

Многу е важно да машкото точно ја познава големината и обликот на своите тестиси, за да може да ги примети промените. Најчест симптом на карциномот на тестисот е присуство на мала, безболна тврдина... 

Простата

Рак на простатата, раскажува д-р Реј од клиниката за третман на ракот на простата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Што е простата?

Простатата е орган со жлездесто-мускулна структура, чиј алкален секрет влегува во составот на семената течност (сперма)... 


Третман на карциномот на простатата

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори... 

Дебело црево

Настанување и ширење на ракот на дебелото црево - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Следење на болните со карцином на дебелото црево

Карциномот на дебелото црево бара доживотно следење (follow-up)... 


Дијагноза кај карцином на дебелото црево

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи... 

Кожа

Настанување и типови на ракот на кожата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Рак на кожа

Меланомот претставува малигно буење на меланоцитите, клетки кои го произведуваат пигментот на кожата. Тоа е најмалигни облик на кожен карцином и е најчеста причина за смрт од кожен карцином... 


Симптоми и знаци

Најчесто карциномот започнува како мала, сјајна папула која бавно и постепено се зголемува и по неколку месеци се појавува сјаен, бисерен раб со назначени проширени крвни садови... 

Дојка

Радиотераписки третман кај рак на дојка. Радиотерапијата ја одредува лекар специјалист (радиотерапевт и онколог).
[Преземено од YouTube]

Ширење на ракот на дојката

Ракот на дојката е системско заболување, дисеминиран процес, кој, уште од најраните фази на својот развој, е склон кон метастазирање... 


Симптоми и знаци за појава на рак на дојката

Ракот на дојката во својот почетен, ран стадиум е обично асимптоматски...