• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Истражување

Идентификувани гени поврзани со рак на тестис

Ракот на тестисот е ретка болест и претставува само 2% од сите карциноми кои се јавуваат кај мажите. Но, тој е чест тумор кај...

Болести на простата - Рак

За болестите на простатата кај нас многу малку се знае. Единствен начин да се бориме против нив...
Компјутерска томографија (КТ – скен) PDF Печати
Индекс на артикл
Компјутерска томографија (КТ – скен)
Кога е потребно да се направи КТ скен?
Дали е потребна посебна подготовка пред КТ скенирање?
Како изгледа уредот за компјутреска томографија?
Како се изведува прегледот на КТ уредот?
Дали е КТ скенот безбеден?
Планирање на 3Д конформалната радиотерапија со помош на КТ симулатор
Сите страници

Компјутерската томографија (КТ) користи посебна опрема со рендген зраци за добивање на слики од телото од различни агли. Податоците се анализираат и се обработуваат со помош на компјутер. Така се добиваат дигитални слики кои прикажуваат пресеци на телото низ органите и ткивата. На тој начин се овозможува тродимензионален детален приказ на надолжни и на напречни пресеци на сите ткива и органи.

КТ е најпрецизна дијагностичка метода.

КТ скенот е посебно корисен бидејќи прикажува повеќе различни типови на ткива- бели дробови, коскено ткиво, меко ткиво (мускули и сврзно ткиво) и крвни садови и тоа со голема јасност. КТ бара посебни просторни услови и посебно обучен кадар(радиолошки технолози и лекари – радиолози) и се изведува во дијагностички или клинички медицински центри.

Со помош на КТ скенот многу полесно се дијагностицираат разни заболувања како: карциномите, кардиоваскуларните болести, инфективните болести, повредите и болестите на мускулно-скелетниот систем.

КТ дава морфолошки изглед на туморот, овозможува да се измери неговата големина, да се утврди прецизната локализација на туморот како и неговата проширеност во околните ткива и структури.

КТ се користи, покрај за дијагноза, и за планирање и за соодветно администрирање на радиотерапијата, за што се користи т.н. КТ симулатор.

КТ се користи за прецизно водење на биопсијата и на другите минимално инвазивни процедури, како и за планирање на хируршкиот третман и за утврдување на операбилноста на туморот.

Оваа дијагностичка процедура е безболна и не дава несакани ефекти.


Кога е потребно да се направи КТ скен?

Компјутеризираната томографија е многу прецизна дијаностичка метода. Таа овозможува детален, надолжен и напречен приказ на сите видови ткива.

КТ е една од најпрецизните методи за испитување на градниот кош, абдоменот, мозокот, како и на коскено-скелетниот систем.

КТ е корисен метод за дијагноза на различни видови рак, вклучувајќи го ракот на белите дробови, на црниот дроб, ракот на панкреас и други, бидејќи го дава морфолошкиот изглед на туморот и може да се измери големината на туморот, да се утврди неговата прецизна локација и распространетоста на туморот во окoлните ткива и структури.

КТ скенот често се користи за планирање и соодветно администрирање на радијациона терапија за тумори, за водење на биопсија и други минимално инвазивни процедури како и за планирање на хируршки операции и утврдување на операбилност на туморот.

КТ скенот јасно ги покажува и најмалите коски и околното ткиво, како и мускулите и крвните садови. Затоа КТ скенот многу помага при дијагнозата на коскените саркоми, како и при дијагноза на мекоткивните саркоми, бидејќи дава детален приказ на туморот и неговата проширеност во околните ткива. на тој начин, оваа дијагностичка процедура многу им помага на хирурзите за оценување на операбилноста на туморот. Со предоперативна примена на хемотерапија и/или радиотерапија може кај пациентите, со гранично оперативен мекоткивен или коскен сарком, да се намали туморот, и потоа со контролниот КТ скен да се утврди намалувањето на туморот.

КТ скенот помага да се спроведат попоштедни операции кај мекоткивните и коскените саркоми, бидејќи дава доста точен преглед за проширеноста на туморот. Повторениот КТ -скен на заболенаат регија, кој се прави по спроведената хеморадиотерапијата, всушност му овозможува на хирургот да го зачува екстремитетот на пациентот, односно да спроведе т.н. „limb salvage“ хирургија, со што се спасува зафатениот екстремитет и се сочувува неговата функција.

Исто така, КТ скенот помага и при многу заболувања на мозокот, како при крварења, анеуризми (проширеност на крвните садови), при бенигни и малигни тумори на мозокот и други патолошки состојби.

Посебно е корисен за дијагноза на малигните тумори во мозокот, бидејќи дава прецизен податок за локализацијата на туморот и неговата големина т.е. проширеност, па е корисна дијагностичка алатка на неурохирурзите за одредување на операбилноста на туморот и за изведувањето на операцијата.

Исто така КТ скенот помага и за одредување на целниот зрачен волумен кај малигните тумори на мозокот, кога е потребно да се примени радиотерапија, било како дефинитивен (самостоен третман, било по реализираниот хурушки зафат, односно отстранување на мозчниот тумор). Секако за таа цел, се користи КТ симулатор, кој е специјално дизајниран за планирање на зрачниот третман, а не е за дијагностички цели.

Компјутерското снимање на крвните садови претставува современа дијагностичка процедура со КТ скенер со која се откриваат бројни заболувањата на крвните садови. Со КТ скенерот може да се прегледаат крвните садови на следните органи: мозокот, вратот, градниот кош, срцето, белите дробови, стомакот, бубрезите и нозете.

Ова е инвазивна дијагностичка процедура и ја изведува специјален тим на лекари-специјалисти. Со неа се откриваат сите абнормалности на крвните садови, како што се стеснување на луменот на крвните садови, поради атеросклеротични промени, проширеност на крвните садови (анеуризми), се открива зафатеноста или инфилтрацијата на крвните садови од страна на околниот тумор и друго.

КТ ангиографијата се изведува во специјализирани дијагностички и клинички центри.


Дали е потребна посебна подготовка пред КТ скенирање?

За КТ скенот не е потребна посебна подготовка на пациенотот. Металните предмети можат да влијаат на сликата, така да пред прегледот треба да се извадат. На пациентот може да му се предложи да не пие течности и да не јаде неколку часа пред прегледот. Бидејќи КТ користи рентген зраци кои можат да бидат штетни за плодот, жените треба секогаш да го информираат лекарот ако се бремени или ако се сомневаат на бременост.


Како изгледа уредот за компјутреска томографија?

КТ е голема машина со облик на коцка, која има дупката во средина. Пациентот лежи на кревет кој може да се движи горе или долу и кој се движи во центарот на дупката при прегледот. Во машината е вградена рентгенска цевка која ротира околу телото на пациентот и дава слики од различни агли на телото. Иако радиолошкиот технолог може да му зборува и да го гледа пациентот во текот на прегледот, пациентот лежи сам во просторијата во која е КТ апаратот.

Во многу нешта КТ е сличен како и останатите рентген снимања. Многу мали, контролирани количини на рентген зрачење поминува низ телото и различни ткива апсорбираат различни количини од зрачењето. Кај обичните рентген снимања, сликата од рентген се добива кога специјален филм е изложен на рентген зраци. Кај КТ овој филм е заменет со низа на детектори кои го мерат рентген профилот на различни ткива.

Во КТ скенерот рентген цевката ротира а на спротивната страна се наоѓаат детекторите. Секогаш кога рентген цевката ќе направи свртување од 360 степени, рентген зраците поминуваат низ одреден дел од телото и се добива тенок пресек на телото (пресекот обично изнесува неколку милиметри и во текот на прегледот се прават голем број на вакви пресеци, надолжни или напречни на различни нивоа од делот од телотот кој се испитува).

За време на секоја поединечна ротација детекторот снима околу 1000 слики кои потоа се обработуваат од компјутерски до добивање на дво и тро-димензионални слики. За управување на целиот систем на КТ се користат компјутери и посебни софтверски програми.


Како се изведува прегледот на КТ уредот?

Радиолошкиот технолог го позиционира пациентот на креветот на КТ- скенот. Пациентот може да лежи на грб или на стомак, во зависност од тоа кој дел од телото треба да се скенира. Откога правилно ќе се позиционира пациентот, за што се кориси ситем на ласери, пациентот се внесува во отворот на на КТ уредот.

При КТ прегледот често се употребуваат контрастни средства за подобар увид во одредени ткива и крвни садови. Контрастниот материјал, во зависност од испитувањето може да се испие (орално контрасно средство), а во некои случаи е потребно да се даде и интравенско контрасното средство, во вид на инекција. Компјутерското снимање на крвните садови претставува современа дијагностичка процедура со КТ скенер со која се откриваат бројни заболувањата на крвните садови.

Пред давање на контрастен материјал потребно е да праша пациентот дали е алергичен на некои лекови, посебно на лекови кои содржат јод. Исто така треба да се земе и детална анамнеза на пациентот во смисло на постоење на некои хронични заболувања како на пример: шеќерна болест, астма, кардиоваскуларни заболувања или бубрежни и тироидни болести. Овие состојби се поврзани со повисок ризик на реакција на пациентот кон контрастниот материјал како и во поспора елиминација на контрастот по прегледот.

КТ прегледот обично трае од неколку минути до половина час. Кога прегледот ќе заврши, пациентот треба да почека за да се оцени дали се потребни уште некои дополнителни снимања.


Дали е КТ скенот безбеден?

КТ е безболна, неинвазивна метода. Таа е брза и едноставна метода и не е потребна некоја посебна поготовка на пациентот. Со помош на КТ може да се елиминира потребата од инвазивна, експлоративна хирургија и хируршка биопсија. КТ може да идентификува и нормални и абнормални структури, со што е многу важен алат за водење на радиотерапија, тенко-иглена биопсија и други минимално инвазивни процедури.

КТ доведува до изложеност на х-зраци, но корисноста од оваа дијагностичка метода, како и нејзината голема точност во поставувањето на дијагнозата, во голема мера го надминува ризикот од зрачењето. Зрачењето од КТ е контролирано и точно дозирано и одговара на зрачењето на околината (телевизија и сл.) на кое сме изложени во период од три години. Сепак, жените треба секогаш да го информираат лекарот доколку постои можност да се бремени.. Доилките треба да го прекинат доењето најмалку 24 часа по инјектирањето на инекција со контаст. Ризикот да се јави тешка алергиска реакција, предизвикана од контрастот е многу мал, но доколку се случи тоа, современите дијагностички центри имаат искуство и специјална антиалергиска програма за справување со алергиските реакции


Планирање на 3Д конформалната радиотерапија со помош на КТ симулатор

Овде ќе биде објаснет процесот на планирањето на радиотерапијата со помош на КТ симулатор кај ракот на простатата, но методот е ист и за сите други локализации на туморите.

Планирањето на 3Д конформалната терапија се изведува во неколку последователни чекори.

Прв чекор: Позиционирање на пациентот и имобилизација на КТ симулаторот

Позиционирањето и имобилизацијата на пациентот се многу важни за да може точно да се репродуцира истата положба за време на секоја зрачна сеанса, во текот на сите 7 или 8 недели од радиотерапискиот третман. Се користат различни имобилизациски помагала. Пациентот лежи на грб со рацете прекрстени на градите и со подлога под колената, за да се спречи ротацијата на карлицата, или пак се прават специјално моделирани индивидуални корита во кои лежи пациентот. На тој начин се обезбедува секогаш идентична положба на пациентот, како при симулацијата така и при секојдневниот третман на линеарниот симулатор. Оваа положба овозможува да се спроведе терапија со повеќе зрачни полиња (шест или повеќе) кои се поставени под различни агли.

Втор чекор: Изработка на КТ скен со помош на КТ симулатор (КТ симулација)

Иако КТ симулаторот е апаратура слична на дијагностичкиот КТ скен, неговата намена е за прецизно планирање на радиотерапијата, а не за дијагностика. Пациентот се внесува низ апертурата на КТ симулаторот, па доколку има поместување, повторно се адаптира положбата на неговото тело. За позиционирањето на пациентот се користат ласери. КТ симулаторот прави трансверзални и лонгитудинални пресеци на телото на пациентот, во регијата која треба да се озрачи. Пресеците се прават на растојание од 3 до 5 мм.

Обележување на таргет волуменот на кожата

Радиотерапевтот го дефинира клиничкиот целен (таргет) волумен и истиот се обележува со точкести оловни маркери на површината на кожата.

Подвижните ласери на КТ симулаторот се поставуваат спред обележените маркери (централен и два странични), со кои се дефинира КТ изоцентарот (планирачкиот изоцентар) (X=0, Y=0, Z=0). Во однос на КТ изоцентарот подоцна се одредува и обележува терапискиот (референтен) изоцентар.

Скенирање со КТ симулатор

Скенирањето се започнува со правење на предно-заден топограм со кој се одредува регијата која ќе се скенира. Регијата која се скенира за карцином на простата е од спојот на петтиот слабински пршлен (L5) и првиот сакрален пршлен (S1), па се до под карличната коска. Пресеците се прават на 3 или 5 mm и се испраќаат во системот за планирање.

Трет чекор: Одредување на целниот волумен и дефинирање на нормалните ткива и органи

Ова е клучна и многу одговорна задача за радиотерапевтот, која бара голема стручност и време. Радиотерапевтот ги контурира нормалните и со тумор зафатените ткива на секој пресек на симулацискиот КТ скен.

Во препораките на ICRU (The International Commission on Radiation Units and Measurments) за подготвување на извештаи за терапијата со високоенергетски фотони се разликуваат неколку различни зрачни волумени: бруто (вкупен) зрачен волумен (Gross Tumour Volume, GTV), клинички зрачен волумен (Clinical Target Volume, CTV) и планиран зрачен волумен (Planning Target Volume, PTV).

Бруто (вкупен) туморски волумен (GTV) го вклучува прикажаниот тумор.

Клиничкиот зрачен волумен (CTV) го вклучува прикажаниот тумор (доколку е присутен, односно не е оперативно изваден), како и околниот волумен во кој се претпоставува дека туморот е присутен супклинички (на пример работ околу GTV, или пак регионалните лимфни јазли кои на КТ не покажуваат зафатеност, но може да имаат присутни микроскопски метастази). Според тоа, CTV е чисто анатомско-клинички концепт.

Планираниот зрачен волумен (PTV) се состои од CTV и дополнителен раб со цел да се земат во предвид варијациите во големината, формата и позицијата во однос со зрачниот сноп, односно снопови. Според тоа, PTV е геометриски концепт кој се користи за да се обезбеди сигурност дека CTV ќе ја прими пропишаната доза и тој се дефинира во однос на фиксна точка на пациентот.

Се разликуваат уште и поимите: третиран волумен и ирадиран (озрачен) волумен.

Третираниот волумен е оној волумен на кој се остварува доза за која се смета дека е важна за локалната туморска контрола (излекување).

Ирадиран волумен е волуменот на кој се остварува доза за која се смета дека е важна за толеранцијата на нормалните ткива (различна од онаа посебно означена за ризичните органи, односно органите што се со мала доза на толеранција, а што неизбежно се влкучени во зрачниот волумен).

Откога лекарот ќе го дефинира GTV (обично тоа е целата простата, заради можноста од постоење на мултифокална болест), се додаваат уште и сигурносни маргини, со цел да се опфати и микроскопската проширеност на туморот. Хируршките серии покажале дека карциномските клетки може да се прошират и надвор од простатата, во семиналните кесички, дури и тогаш кога туморот изгледа како да е ограничен само на жлездата. Овие сигурносни маргини за микроскопската карциномска проширеност (означена како CTV) му помагаат на радиотерапевот да биде сигурен дека деловите каде карциномските клетки може да бидат проширени, ќе добијат доволна доза за нивно уништување. Во некои случаи, семиналните кесички не мора да бидат опфатени во бруто туморскиот волумен, доколку не постои ризик од нивна зафатеност. Но, доколку постои висок ризик од екстракапсуларна болест (проширување на туморот надвор од капсулата на простатата), како и високо ниво на ПСА во крвта или висок Глисонов збир, или пак доколку на КТ скенот е веќе видена нивна зафатеност, тогаш семиналните кесички се вклучуваат во клиничкиот таргет волумен (CTV).

По одредувањето на CTV се додава уште една сигурносна маргина (PTV), која треба да ги опфати варијациите во големината, формата и позицијата во однос со зрачните снопови, како и варијациите во движењата на внатрешните органи. Бидејќи пациентот дише и е живо битие, не е можно во милиметар да се контролираат неговите движења. Затоа, за да не се ризикува да бидеме „премногу прецизни-конформални“ и да не го „промашиме“ туморот, се користат сигурносните маргини. Позицијата на простатата и на семиналните кесички се менува во текот на денот во зависност од исполнетоста на мочниот меур и дебелото црево. Затоа, дури и со користење на имобилизациските помагала, постојат извесни варијации во дневниот третмански сет уп. Затоа маргина од 5 до 10 мм обично се додава на CTV за да ги опфати и варијациите во позиционирањето на таргет волуменот и на пациентот. Со додавањето на овие маргини се добива т.н. планирачки таргет волумен (PTV). По одредувањето на GTV, CTV и PTV, радиотерапевтот ги контурира на секој пресек од КТ снимките и нормалните околни здрави ткива и органи. За карциномот на простатата тоа се: мочниот меур, дебелото црево и коските.

По одредувањето на целниот волумен, центарот на тој волумен се оцртува со црвена боја на кожата на пациентот. Пациентот треба да внимава да не ги избрише овие линии за цело време на третманот, бидејќи тие помагаат за следниот чекор во планирањето.

Четврт чекор: Виртуелна симулација (планирање на третман) и дефинирање на изоцентарот

Планирањето на терапијата е следната етапа во која, врз база на податоците за големината и формата на туморот, локализацијата на околните здрави ткива и контурите на телото добиени со претходната процедура, радијациониот физичар конструира неколку компјутерски симулации за зрачната терапија. Виртуелната симулација е процес во кој радијациониот физичар користи дигитални КТ податоци за да ги одреди (дефинира) контурите на туморскиот волумен и нормалните ткива и да ги реконструира во три димензии прикажани на монитор. Во овој чекор: се прави комбинација на влезните зрачни полиња (6 или 8), се одредува аголот на влезното поле во однос на површината на телото, се врши избор на енергијата и видот на зраците што ќе се применат и се одредува дали се потребни клинести филтри, ткивни компензатори или некои други модификатори на зрачниот сноп. Физичарот ги анализира сите можни комбинации и ја избира онаа со која се постигнува најдобра дистрибуција на дозата во туморот, со максимална заштите на околните осетливи здрави ткива и органи. При планирањето дозата се оптимизира на 100% на туморот и во однос на оваа стопостотна доза пресметана на туморот се одредува дозата на останатите делови од зрачниот волумен. Дефинитивниот тераписки изоцентар се одредува по скенирањето и автоматското контурирање на туморот и околните здрави органи. По конечното дефинирање на терапискиот изоцентар, кој се одредува при виртуелната симулација од страна на радијациониот физичар, истиот се наоѓа со помош на подвижните ласери на пациентот и во однос на КТ изоцентарот, се обележува со тетоважа и лепенка.

Евалуација на планот

Се спроведува квалитативна евалуација на дозата на туморот на нормалните ткива на секој пресек од планот. Ова е можно со помош на дозните волуменски хистограми, кои се изработуваат со помош на софтверски програм. Тие точно ни покажуваат колку доза прима туморот, а колку околните органи. Ако овој хистограм покаже дека туморот не прима доволна доза или околните ткива ја минуваат дозволената доза, тогаш планот не се одобрува и се прави нов.

Верификација на планот за терапија

По избирањето на најдобрата компјутерска опција за радиотерапијатата, се минува на оваа етапа. Современите компјутерски мрежно поврзани радиотераписки системи овозможуваат верификација и визуализација на зрачните полиња во реално време на компјутерските монитори. Друга особина на софтверот, која е корисна за 3Д КРТ, е дигитално реконструктивниот радиограф (ДРР). Оваа ДРР алатка изработува „виртуелен радиограф“ од планираните КТ податоци. ДРР изгледа исто како обична рендгенска снимка, но има предност поради можноста за прикажување на целните волумени и нормалните ткива контурирани од КТ скенираните податоци. Ова е од голема важност за верификацијата на планот за терапија. ДРР се користи за утврдување дали третманот е спроведен според планираното. Верификацијата на третманот е можна и со поставување на радијациски дозиметри на пациентот во текот на третманот со кои може да се измери точно колкава ќе биде дозата на туморот и на околните здрави ткива.

Третман на линеарен акцелератор

По сите овие сложени процедури, следи зрачниот третман на линеарен акцелератор. Пациентот се поставува во иста положба како и при KT симулацијата и при планирањето. За да се види дали точно се зрачи она што е испланирано, се прават портали (снимање на зрачното поле) при првото зрачење, а потоа се повторуваат и еднаш неделно.

Целосната доза во пределот на туморот (простата и семинални кесички) изнесува од 70 до 80 Gy.

Со конструирањето на „мулти-лиф“ колиматорите во современите акцелератори се овозможува креирање на најразлични форми на зрачното поле, според потребата на зрачниот волумен. Бидејќи се користат повеќе зрачни полиња (снопови), формата на зрачните полиња автоматски се обликува со помош на т.н. мулти-лиф колиматор (МЛК), кој е вграден во линеарниот акцелератор. Со конструирањето на МЛК во современите акцелератори се овозможува креирање на најразлични форми на зрачното поле, според потребата на зрачниот волумен. На тој начин, туморот се озрачува многу прецизно, а околните здрави ткива максимално се заштитуваат. МЛК овозможува автоматско реобликување на третманските зрачни полиња, кое се изведува во посебна просторија.

Спроведување на 3Д конформалната радиотерапија

3Д конформалната радиотерапија се спроведува во дневни сеанси (фракции) на зрачење. Целата планирана доза се остварува во тек на 7 или 8 недели во мали дневни фракции. Радијациските фракции се администрираат секој ден, 5 дена во неделата, обично почнувајќи од понеделник до петок, со пауза за време на викенд. Дневните фракционирани дози се обично 1.8 - 2 Gy. Ваквите дневни фракции им овозможуваат на нормалните ткива да се обноват во времето помеѓу двете фракции. Карциномските клетки потешко се репарираат од радијационото оштетување и тие брзо умираат. Вкупната туморска доза, која се реализира во период од 7 до 8 недели, изнесува од 70 до 80 Gy.

Обично се користат 6 до 8 зрачни снопови, кои се усмерени да навлегуваат во телото под различни агли. Сите овие зрачни снопови се спроведуваат истовремено во дневната фракција. Тоа е овозможено со автоматско придвижување на главата на линеарниот акцелератор. Контролата е од друга просторија, од страна на радиотерапискиот технолог, кој го спроведува третманот.

 

Тестис

Преглед на тестиси како превентива во навремено откривање на ракот на тестис.
[Преземено од YouTube]

Превенција и скрининг - рак на тестис

За раното откривање на болеста многу е важна едукацијата на младата машка популација. Тие треба да се информираат за раните симптоми и знаци на болеста, за значењето на самопрегледот... 


Рани знаци и симптоми

Многу е важно да машкото точно ја познава големината и обликот на своите тестиси, за да може да ги примети промените. Најчест симптом на карциномот на тестисот е присуство на мала, безболна тврдина... 

Простата

Рак на простатата, раскажува д-р Реј од клиниката за третман на ракот на простата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Што е простата?

Простатата е орган со жлездесто-мускулна структура, чиј алкален секрет влегува во составот на семената течност (сперма)... 


Третман на карциномот на простатата

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори... 

Дебело црево

Настанување и ширење на ракот на дебелото црево - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Следење на болните со карцином на дебелото црево

Карциномот на дебелото црево бара доживотно следење (follow-up)... 


Дијагноза кај карцином на дебелото црево

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи... 

Кожа

Настанување и типови на ракот на кожата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Рак на кожа

Меланомот претставува малигно буење на меланоцитите, клетки кои го произведуваат пигментот на кожата. Тоа е најмалигни облик на кожен карцином и е најчеста причина за смрт од кожен карцином... 


Симптоми и знаци

Најчесто карциномот започнува како мала, сјајна папула која бавно и постепено се зголемува и по неколку месеци се појавува сјаен, бисерен раб со назначени проширени крвни садови... 

Дојка

Радиотераписки третман кај рак на дојка. Радиотерапијата ја одредува лекар специјалист (радиотерапевт и онколог).
[Преземено од YouTube]

Ширење на ракот на дојката

Ракот на дојката е системско заболување, дисеминиран процес, кој, уште од најраните фази на својот развој, е склон кон метастазирање... 


Симптоми и знаци за појава на рак на дојката

Ракот на дојката во својот почетен, ран стадиум е обично асимптоматски...