• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Истражување

Идентификувани гени поврзани со рак на тестис

Ракот на тестисот е ретка болест и претставува само 2% од сите карциноми кои се јавуваат кај мажите. Но, тој е чест тумор кај...

Болести на простата - Рак

За болестите на простатата кај нас многу малку се знае. Единствен начин да се бориме против нив...
Компјутерска томографија (КТ – скен) - Кога е потребно да се направи КТ скен? PDF Печати
Индекс на артикл
Компјутерска томографија (КТ – скен)
Кога е потребно да се направи КТ скен?
Дали е потребна посебна подготовка пред КТ скенирање?
Како изгледа уредот за компјутреска томографија?
Како се изведува прегледот на КТ уредот?
Дали е КТ скенот безбеден?
Планирање на 3Д конформалната радиотерапија со помош на КТ симулатор
Сите страници

Кога е потребно да се направи КТ скен?

Компјутеризираната томографија е многу прецизна дијаностичка метода. Таа овозможува детален, надолжен и напречен приказ на сите видови ткива.

КТ е една од најпрецизните методи за испитување на градниот кош, абдоменот, мозокот, како и на коскено-скелетниот систем.

КТ е корисен метод за дијагноза на различни видови рак, вклучувајќи го ракот на белите дробови, на црниот дроб, ракот на панкреас и други, бидејќи го дава морфолошкиот изглед на туморот и може да се измери големината на туморот, да се утврди неговата прецизна локација и распространетоста на туморот во окoлните ткива и структури.

КТ скенот често се користи за планирање и соодветно администрирање на радијациона терапија за тумори, за водење на биопсија и други минимално инвазивни процедури како и за планирање на хируршки операции и утврдување на операбилност на туморот.

КТ скенот јасно ги покажува и најмалите коски и околното ткиво, како и мускулите и крвните садови. Затоа КТ скенот многу помага при дијагнозата на коскените саркоми, како и при дијагноза на мекоткивните саркоми, бидејќи дава детален приказ на туморот и неговата проширеност во околните ткива. на тој начин, оваа дијагностичка процедура многу им помага на хирурзите за оценување на операбилноста на туморот. Со предоперативна примена на хемотерапија и/или радиотерапија може кај пациентите, со гранично оперативен мекоткивен или коскен сарком, да се намали туморот, и потоа со контролниот КТ скен да се утврди намалувањето на туморот.

КТ скенот помага да се спроведат попоштедни операции кај мекоткивните и коскените саркоми, бидејќи дава доста точен преглед за проширеноста на туморот. Повторениот КТ -скен на заболенаат регија, кој се прави по спроведената хеморадиотерапијата, всушност му овозможува на хирургот да го зачува екстремитетот на пациентот, односно да спроведе т.н. „limb salvage“ хирургија, со што се спасува зафатениот екстремитет и се сочувува неговата функција.

Исто така, КТ скенот помага и при многу заболувања на мозокот, како при крварења, анеуризми (проширеност на крвните садови), при бенигни и малигни тумори на мозокот и други патолошки состојби.

Посебно е корисен за дијагноза на малигните тумори во мозокот, бидејќи дава прецизен податок за локализацијата на туморот и неговата големина т.е. проширеност, па е корисна дијагностичка алатка на неурохирурзите за одредување на операбилноста на туморот и за изведувањето на операцијата.

Исто така КТ скенот помага и за одредување на целниот зрачен волумен кај малигните тумори на мозокот, кога е потребно да се примени радиотерапија, било како дефинитивен (самостоен третман, било по реализираниот хурушки зафат, односно отстранување на мозчниот тумор). Секако за таа цел, се користи КТ симулатор, кој е специјално дизајниран за планирање на зрачниот третман, а не е за дијагностички цели.

Компјутерското снимање на крвните садови претставува современа дијагностичка процедура со КТ скенер со која се откриваат бројни заболувањата на крвните садови. Со КТ скенерот може да се прегледаат крвните садови на следните органи: мозокот, вратот, градниот кош, срцето, белите дробови, стомакот, бубрезите и нозете.

Ова е инвазивна дијагностичка процедура и ја изведува специјален тим на лекари-специјалисти. Со неа се откриваат сите абнормалности на крвните садови, како што се стеснување на луменот на крвните садови, поради атеросклеротични промени, проширеност на крвните садови (анеуризми), се открива зафатеноста или инфилтрацијата на крвните садови од страна на околниот тумор и друго.

КТ ангиографијата се изведува во специјализирани дијагностички и клинички центри. 

Тестис

Преглед на тестиси како превентива во навремено откривање на ракот на тестис.
[Преземено од YouTube]

Превенција и скрининг - рак на тестис

За раното откривање на болеста многу е важна едукацијата на младата машка популација. Тие треба да се информираат за раните симптоми и знаци на болеста, за значењето на самопрегледот... 


Рани знаци и симптоми

Многу е важно да машкото точно ја познава големината и обликот на своите тестиси, за да може да ги примети промените. Најчест симптом на карциномот на тестисот е присуство на мала, безболна тврдина... 

Простата

Рак на простатата, раскажува д-р Реј од клиниката за третман на ракот на простата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Што е простата?

Простатата е орган со жлездесто-мускулна структура, чиј алкален секрет влегува во составот на семената течност (сперма)... 


Третман на карциномот на простатата

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори... 

Дебело црево

Настанување и ширење на ракот на дебелото црево - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Следење на болните со карцином на дебелото црево

Карциномот на дебелото црево бара доживотно следење (follow-up)... 


Дијагноза кај карцином на дебелото црево

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи... 

Кожа

Настанување и типови на ракот на кожата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Рак на кожа

Меланомот претставува малигно буење на меланоцитите, клетки кои го произведуваат пигментот на кожата. Тоа е најмалигни облик на кожен карцином и е најчеста причина за смрт од кожен карцином... 


Симптоми и знаци

Најчесто карциномот започнува како мала, сјајна папула која бавно и постепено се зголемува и по неколку месеци се појавува сјаен, бисерен раб со назначени проширени крвни садови... 

Дојка

Радиотераписки третман кај рак на дојка. Радиотерапијата ја одредува лекар специјалист (радиотерапевт и онколог).
[Преземено од YouTube]

Ширење на ракот на дојката

Ракот на дојката е системско заболување, дисеминиран процес, кој, уште од најраните фази на својот развој, е склон кон метастазирање... 


Симптоми и знаци за појава на рак на дојката

Ракот на дојката во својот почетен, ран стадиум е обично асимптоматски...