• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Хронична лимфоцитна леукемија - Лист 2 Печати
Индекс на артикл
Хронична лимфоцитна леукемија
Клиничка слика
Лекување
Сите страници

Клиничка слика

Клиничката слика зависи од тоа кој орган или ткиво е инфилтрирано со малигните лимфоцити.

Симптоми

Во раните фази на болеста болните се обично без симптоми, додека пак во напреднатите стадиуми, може да се јават симптоми како последица на зафатеноста на одредени ткива и органи од страна на малигните лимфоцити.

Болните се бледи, чувствуваат замор, може да се јават безболни зголемени лимфни јазли или зголемување на стомакот, поради зафатеност на слезенката.

Кај некои пациенети се јавува и покачена телесна температура, без знаци за инфекција.

Клинички знаци

При физикален преглед се откриваат безболни зголемени лимфни јазли, зголемена слезенка, а поретко и зголемен црн дроб.

Лабораториски наоди

По дефиниција, ХЛЛ е болест со присутна апсолутна лимфоцитоза (> 5,0 x 109/L лимфоцити во периферната крв).

Сите други наоди можат да бидат уредни, но може да се открие и намален број на црвени крвни зрнца и на крвни плочки во крвта.

Во напреднатите стадиуми на болеста присутна е хипогамаглобулинемија. Во електрофорезата на серумските белковини може да биде присутна М-компонента.

Во коскената срцевина се наоѓаат повеќе од 30% мали зрели лимфоцити (види слика), а со имунотипизацијата се потврдува клоналност на малигните клетки во односот на капа/ламбда ланците, коекспресија на CD19/CD5, и позитивен CD23.

Болеста кај повеќето пациенти започнува неприметно, со постепен оток на лимфните јазли, кои се безболни. Во 25% од болните, кај кои не постојат зголемени лимфни јазли, болеста случајно се открива при рутински преглед на крвната слика (лимфоцитоза) или во текот на иследувањата за некоја друга болест.

Симптомите и знаците на ХЛЛ се јавуваат поради ткивната инфилтрација со лимфоцити, намалениот број на крвни клетки во периферната крв, и поради имуносупресија. Болните можат да имаат симптоми и знаци на анемија, тромбоцитопенија и на леукоцитопенија. Така може да се јави општа слабост, малаксаност, крварења и чести инфекции.

Честите инфекции на органите за дишење може да бидат прва манифестација на болеста, но многу почесто болеста ја открива самиот пациент со откривање на зголемен лимфен јазол.

Во поретки случаи ХЛЛ може да се манифестира со хеморагичен синдром (често крварење). Хеморагичен синдром се јавува како последица на намалениот број на крвни плочки во крвта и најчесто се јавува во понапреднатите стадиуми на болеста.

Бактериските и габичните инфекции се почести во доцните стадиуми на болеста, а се јавуваат како резултат на намалениот имунитет и неутропенијата (намален број на бели крвни зрнца поради зафатеност на коскената срцевина со малигните лимфоцити, поради применетата хемотерапија или поради зголемената слезенка).

Често се јавува herpes zoster, вирусна инфекција, која кај некои пациенти може да биде и прв знак на болеста.

При физикалниот преглед се наоѓаат карактеристични, симетрично зголемени лимфни јазли. Зголемените лимфни јазли се безболни, меки на допир, поединечни и обично може да се напипаат на вратот, во пазувите и во препоните.

Може да се најдат знаци на анемија.

Зголемена слезенка и црн дроб се јавува во доцните стадиуми на болеста.

Дијагноза

Дијагнозата на болеста не е тешко да се постави, кога во периферната крв постои голем број на мали, понекогаш атипични лимфоцити, кога постои системско зголемување на лимфните јазли и зголемена слезенка.