• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Терапија кај малигните лимфоми Печати

Во терапијата на малигните лимфоми, со успех се користи радиотерапијата, хемотерапијата и нивната комбинирана примена. Имунотерапијата има свое место како дополнителна тераписка метода.

Хирургијата наоѓа примена како дијагностичка метода, за отстранување на зголемен лимфен јазол. Како тераписка метода, хирургијата се користи кај лимфомите на дигестивниот тракт, посебно кај лимфомите на желудникот, како и при хиперспленизам (зголемена слезенка), ако е зафатена само слезенката.