• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Што е остеосарком? Печати

Остеосаркомот е најчест тип на коскен тумор и учествува со околу 35% од сите примарни малигни тумори на коските. Остеосаркомот израснува од коската т.е. настанува како последица на малигна трансформација на вретенестите клетки (остеобласти и остеокласти), кои ја градат стромата на коската.

Негова основна карактеристика е стварање на туморски остеоид т.е. незрела коска.

Остеосаркомот може да ја зафати било која коска. Сепак, во 50% од случаите, тој ги зафаќа крајните делови на долгите коски на рацете и нозете, а посебно често се јавува во пределот на коленото (на долниот дел од бедрената коска – femur и на горниот дел од коската на потколеницата – tibia).

Најчест е остеосаркомот на фемурот (60%), тибијата (30%) и хумерусот- долгата коска на надлактицата (10%).

Но, остеосаркомот може да ги зафати и коските на карлицата и `рбетот.

Се разликуваат примарни и секундарни остеосаркоми.

Примарните остеосаркоми се развиваат на претходно здрава коска и почесто се јавуваат во детската и адолесцентната возраст, со пик на инциденцата од 10 до 19 годишна возраст. Пикот на инциденцата за примарниот остеосарком е поврзан со периодот на забрзаниот раст на коските, кој е присутен кај младите за време на пубертетот.

Секундарните остеосаркоми се јавуваат на претходно постоечка болест на коската (на пример Paget-ова болест) или на претходно озрачена коска. Секундарните остеосаркоми се јавуваат во постара возраст, после 40-тата година од животот.

Светската Здравствена Организација (СЗО) хистолошки ги класифицирала остеосаркомите во: центални (медуларни) остеосаркоми и површински (периферни) остеосаркоми, а секоја од овие групи има свои подгрупи (субтипови).

Најчест хистопатолошки субтип е високоградусниот централен остеосарком. Тој учествува со 80-90% од сите остеосаркоми и се карактеризира со зони на некроза, атипични митози и малигна р`скавица.

Чести субтипови се и: остеобластичниот, хондробластичниот и фибробластичниот остеосарком.

Остеосаркомот има двоен пик на инциденца. Првиот пик е во раната адолесценција (10-19 години), а вториот пик е во средната и понапреднатата возраст, и се должи на претходно спроведена зрачна терапија на коските, како и на претходно постоечка болест на коската (M. Paget).

Остеосаркомот почесто се јавува кај машкиот отколку кај женскиот пол и тој однос изнесува 1.4:1.