• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Развој на туморот PDF Печати

Начин на ширење на хондросаркомот

Хондросаркомот се шири по три главни механизми. Тоа се:

  • директно ширење,
  • ширење по крвен пат,
  • ширење по лимфен пат.

Директно ширење

Хонросаркомот се шири во коскената шуплина, долж коската во која настанал. Со својот локален раст, тој може покасно да ги зафати и околните меки ткива и крвните садови во нив.

Ширење по крвен пат

Хонросаркомот дава далечни метастази, кои се јавуваат како резултат на расејувањето на малигните клетки по крвен пат. На тој начин може да биде зафатен било кој орган или ткиво во телото. Сеоак, најчесто дава белодробни и коскени метастази.

Хондросаркомот поретко метастазира во другите органи, но со сè почестата примена на комбинираната терапија (хирургија, радиотерапија и хемотерапија) во третманот на хонросаркомот, се продолжува и севкупното преживување кај пациентите, па денес се сè почести и метастазите во другите далечни ткива и органи, како што се кожата, мозокот и црниот дроб.

Ширење по лимфен пат

Хондросаркомот, како и останатите коскени саркоми, ретко метастазира по лимфен пат.