• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Видови на тумори
Терапија по стадиуми Печати
Индекс на артикл
Терапија по стадиуми
Тераписки пристап кај пациенти со метастатска болест
Принципи на хемотерапија кај NSCLC
Принципи на радиотерапија кај NSCLC
Сите страници

Тераписки пристап кај стадиум 0 на NSCLC

 • Хируршка интервенција со отстранување на мал дел од белиот дроб каде што се наоѓа карциномот.
 • Клинички студии со ендоскопски аплицирана фотодинамска терапија.

Тераписки пристап кај стадиум IA, IB и стадиум IIA,IIB, комбиниран модалитет на третман

 • Кај овие почетни стадиуми на болеста строго се препорачува оперативен третман, кој треба да биде изведен од хирург на кого оваа дејност му е супспецијалност. При сегментектомија, потребно е да се направи комплетна хиларна дисекција.Лобектомијата останува процедура на избор кај погодни пациенти. Сите напори треба да се направат за да се избегне експлоративна торакотомија. Lungspearing ресекција (sleeve lobectomy) се претпочита над пнеумонектомија, доколку е можно да се остварат негативни ресекциски маргини.
 • Со отстранување на примарниот тумор, потребно е да се направи систематска дисекција на лимфните јазли во медијастинумот. Оваа дисекција се препорачува како најдобар компромис меѓу точност во одредување на стадиумот, од една страна и постоперативниот морбидитет, од друга страна. Други начини се: само самплинг на лимфните јазли во медијастинумот и радикална медијастинална лимфаденектомија. Хирургот го одбележува местото од каде што го зел лимфниот јазол, според ATS мапата. Со тоа му се олеснува на патологот во добивањето на завршниот патохистолошки извештај. Вредноста на комплетната медијастинална дисекција, во однос на само извршениот самплинг, е контроверзен. Минимален самплинг е иследување на лимфните јазли од три N2 нивоа. Зафатеноста на лимфните јазли, постоење на руптура на капсула и нивоата на проверените лимфни јазли се од огромна важност за онкологот и радиотерапевтот за понатамошен третман.
 • Болните со стадиум IB и II можат да имаат корист од адјувантна хемотерапија. Таа се применува кај сите ресектабилни стадиуми на NSCLC, но не треба да се заборави на ризикот од токсичност.
 • Болните кај кои е извршена комплетна ресекција не треба да примаат постоперативна радиотерапија, освен во рандомизирани клинички испитувања. Новата метаанализа направена од рандомизирани клинички испитувања не покажа бенефит од постоперативната радиотерапија. Постоперативната радиотерапија треба да се разгледа како метода кај некомплетно оперирани болни и кај T2 N1 случаи.
 • Болни со стадиум I и II, кои се медицински неоперабилни или одбиваат операција, радикална радиотерапија (РТ) се препорачува како единствен модалитет.

Тераписки пристап кај стадиум IIIa и IIIb, комбиниран модалитет на третман

 • Болните со стадиум IIIa NSCLCS (N2 болест) имаат 5-год. стапка на преживување околу 10-15%, а тие иницијално презентирани со изразита медијастинална инволвираност видлива на обична рендгенографија 2-5%. Поради овие лоши резултати, сите болни од овој стадиум се охрабруваат да учествуваат во клинички испитувања.
 • Предоперативната хемотерапија е стандарден третман за ресектибилен стадиум IIIa. Добиено е значително подобро преживување со индукциска хемотерапија, плус хируршки третман, отколку само со хируршки третман.
 • Платина-базирана хемотерапија и радиотерапија-конкурентна радиохемотерапија е стандарден третман кај болни со неоперабилен IIIb T4 (N2,N3) стадиум и медицински неоперабилен IIIa стадиум.
 • Оперирани болни со стадиум IIIa можат да имаат корист од адјувантна cisplantin базирана хемотерапија.
 • Болните кај кои е извршена комплетна ресекција не треба да примаат постоперативна радиотерапија, освен во рандомизирани испитувања.
 • Супериор сулкус (T3 N0 или N1, M0) тумори покажуваат изразита локална инвазија и обично имаат редуцирана тенденција кон дистални метастази. Кај нив се препорачува предоперативно конкурентна радиохемотерапија до 45Gy. При добивање на негативни ресекциски маргини се надополнува само со хемотерапија. Кај позитивни маргини може да се примени интраоперативна радиотерапија-брахитерапија (доколку хирургот не е сигурен за исходот во здраво) или се надополнува дополна доза со надворешна зрачна терапија.
 • Болни со стадиум IIIb немаат корист од хируршки третман и најдобро е да се третираат со комбинација на хемотерапија и радиотерапија. Оние со добар перформанс статус-PS се кандидати за комбиниран модалитет конкурентна радиохемотерапија, а оние со лош PS само за палијативна радиотерапија.
 • Плеурална ефузија е посебна категорија на Т4 тумор. Тие се малигни во 90-95% од случаите, за што е потребна нивна цитолошка потврда. Овие болни ретко се кандидати за радиотерапија и обично се третираат како стадиум IV. Талкот е оптимален склерозант за троакоскопска плеуродеза кај болни со малигна плеурална ефузија и се препорачува за оние болни што можат да издржат анестезија. За останатите болни се препорачува поставување на торакален дрен.
 • Радикална радиотерапија треба да биде изведена во онколошки центри, кои се екипирани со тридимензионален КТ за планирање, и тоа кај следниве пациенти:
  • Стадиум IIIa или IIIb на болеста
  • СЗО перформанс-статус (PS) 0 или 1
  • Помалку од 10% изгубена тежина
 • Треба да се размисли за примена на хемотерапија со препарати врз основа на платина кај пациенти што не се погодни за куративна ресекција или радикална радиотерапија, а кои се способни да примат хемотераписки режим. Генерално, хемотерапија не се препорачува кај пациенти со NCSLC, кои се PS3 или 4.
 • Кај селектирани болни во напредната возраст со NSCLC стадиум III/IV, треба да се примени хемотерапија.
 • Кај пациенти со напреднат NSCLC, бројот на циклуси на хемотерапија не треба да надмине 4.
 • Треба да се размисли за примена на втора линија на хемотерапија со доцетаксел 75 mg/m2 кај пациенти што се во добра општа состојба, а стадиумот е IIIB/IV на NSCLC.
 • Досегашните докази не ја поддржуваат рутинската употреба на хемотерапијата, која ги блокира специфичните туморски рецептори за раст.