• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Третмански опции - Таргет (целна) терапија Печати
Индекс на артикл
Третмански опции
Хируршко лекување
Таргет (целна) терапија
Радиотерапија и Хемотерапија
Сите страници

Таргет (целна) терапија – нова ера во третманот на напреднатиот карцином на црниот дроб

Како што истражувачите открија повеќе за генетските промени во клетките коишто го предизвикуваат ракот, така тоа им овозможи да развијат нови лекови кои делуваат конкретно на некој од овие промени.

Овие строго целни лекови делуваат на подруг начин од стандардните хемотераписки лекови и имаат различни пропратни несакани ефекти.

Целните терапии вклучуваат лекови кои го запираат создавањето на нови крвни садови кои го хранат ракот и лекови кои го запираат растењето на канцерските клетки. Тие често се користат како прва или втора линија на третман кај локално напреднатите и метастазирани карциноми. Додека тие може да го намалат или забават растот на ракот, сеуште не е јасно дали било кој од овие лекови може да го излечат ракот.

Поимот ангиогенеза означува создавање на нови крвни садови. Името произлегува од двата грчки збора: angio, во превод „крвни садови“ и genesis што значи „почеток, создавање“. Ангиогенезата е нормален процес во организмот на човекот. Како што човечкото тело расте и се развива, тоа има потреба да создава и нови крвни садови за да може крвта да пристигне до секоја клетка во организмот. Како возрасни, нашиот организам нема така голема потреба за создавање на нови крвни садови, но постои време кога ангиогенезата е сеуште важен процес.

Новите крвни садови, на пример, му помагаат на телото да ги залечи раните и ги репарира оштетувањата на ткивата во организмот.

Но, кај пациенти со карцином, истиот процес создава нови, многу мали крвни садови кои го снабдуваат туморот со свој сопствен крвен систем преку кој крвта го храни туморот и на тој начин му овозможуватна туморот побрзо да расте и се шири.

Антиангиогенезата е форма на целна терапија која користи лекови или други супстанции кои го спречуваат туморот да создава нови крвни садови. Со спречувањето на стварањето на нови крвни садови на туморот, како и со уништувањето на веќе постоечките, се намалува снабденоста на туморот со крв, тој престанува да расте и полека почнува да се намалува.

Ова е нов вид на терапија кој дава надеж во лекувањето на напреднатите форми на карциноми.

Во тек се бројни клинички студии кои ја испитуваат ефикасноста на целните лекови во третманот на напреднатиот карцином на црниот дроб.

На големиот конгрес одржан во Америка, посветен на заболувањата на црниот дроб, научниците од оваа област го претставиле лекот Sorafenib кој покажал значителни резултати во лекувањето на пациентите со напреднат карцином на црниот дроб. Лекот кој бил претставен на конгресот е прв лек кој на пациентите им го продолжува животот, а единствен лек, кој по неговата примена довел до подобрување на состојбата кај пациентите.