• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Третмански опции - Хируршко лекување Печати
Индекс на артикл
Третмански опции
Хируршко лекување
Таргет (целна) терапија
Радиотерапија и Хемотерапија
Сите страници

Хируршко лекување

Оперативниот третман, односно ресекцијата на црниот дроб е сериозен зафат, со оперативна смртност од околу 5% кај пациенти без придружна цироза и 10-15% кај пациенти кај кои постои истовремено и цироза на црниот дроб.

Пред да се започне со оперативен третман треба внимателно предоперативно иследување, со цел да се исклучи можноста да е малигномот неоперабилен.

Туморите на црниот дроб се сметаат дека се неоперабилни во оние случаи кога постои проширување на туморот надвор од црниот дроб, т.е. зафатеност на околните ткива и структури (локално напреднат тумор). Така, за неоперабилен тумор се смета оној кој ги зафаќа големите крвни садови: vena cava inferior, arteria hepatica communis и vena portae.

Ресекција не би требало да се прави кога примарниот тумор е поголем од 5cm.

Цирозата долго време се сметала за контраиндикација zа оперативен третман на карциномот на црниот дроб. Но, покажано е дека и во случаи на истовремено присутна цироза на црниот дроб, можно е да се постигнат идентични оперативни резултати, но само доколку не постои декомпензацинја на црниот дроб.

Хепаталната ресекција може да биде супсегментална, сегментална лобарна или. т.н. трисегментектомија - лева или десна. Обемот на ресекцијата зависи, пред сé, од проширеноста на туморот.

Во последнава деценија бројот на опсежните операции се намалува во однос на поштедните постапки, како што се сегменталната и супсегменталната ресекција, а целта на ваквиот пристап е да се намали оперативниот ризик. Радикална ресекција е онаа при која оперативниот раб е 1 cm во здраво, сметајќи од работ на туморот.

Ризикот од пери и постоперативниот морталитет зависи од многу фактори. Некои се однесуваат на туморот (неговата големина и локализација), но ризикот зависи и од интензитетот на оперативното крварење за време на оперативниот третман, но сепак, најмногу зависи од степенот на црнодробната декомпензација. Се уште не постои начин да се одреди црнодробната резерва. На неа влијаат интраоперативното губење на крв, должината на траењето и степенот на хипотензијата (намален крвен притисок) во текот на операцијата, како и степенот на исхемија (недоволна прокрвеност) на црнодробниот паренхим.