• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Дијагностички постапки кај карциномот на панкреасот - Лист 2 Печати
Индекс на артикл
Дијагностички постапки кај карциномот на панкреасот
Дополнителни дијагностички процедури
Сите страници

Дополнителни дијагностички процедури

За да се одреди дали станува збор за локално напреднат тумор, или за метастатски, се прават и други дополнителни дијагностички постапки.

Сцинтиграфски преглед (скен) на скелетот

Карциномот на панкреасот може да даде коскени метастази кои настануваат со расејување на карциномските клетки од панкреасот по крвен пат. Може да биде зафатена која било коска од телото, но најчесто промените се во ‘рбетот и на карлицата.

Со сцинтиграфскиот преглед на скелетот се откриваат овие промени во целиот скелет.

Овој преглед се изведува со претходно вбризгување на раствор со радиоактивен технициум кој се аплицира во вена. По 90 минути од аплицирањето се прави сцинтиграфскиот преглед. Радиоактивниот технициум се депонира во метастазичните промени во сите коски од скелетот и на тој начин се добива снимка на која се гледаат метастазите како темни зони.

Методата е безболна и не дава никакви несакани ефекти.

Многу е прецизна и со неа може да се откријат и најмали промени.

Рендгенграфија на граден кош

Рендгенграфска снимка на градниот кош се прави со цел да се исклучат или докажат присутни метастази во белите дробови.