• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Третман на ракот на јајчникот Печати
Индекс на артикл
Третман на ракот на јајчникот
Хируршки третман
Хемотерапија
Радиотерапија
Хормонската терапија кај епителните оваријални карциноми
Имунотерапија и Терапија на рецидивите на болеста
Сите страници

За одредување на најадекватна терапија за одделна пациентка, се разгледуваат многу фактори, како на пример: стадиумот на болеста, градусот на туморот, возраста на пациентката нејзината општа состојба и други фактори. Секоја пациентка треба да се разгледува одделно и да се избере најдобрата тераписка опција за неа.

Задолжително е конзилијарно одлучување за изборот на терапијата кај секој одделен случај, а тој конзилиум го сочинуваат тим на лекари од повеќе области на медицината. Во тој тим се вклучени: гинеколозите, радиотерапевтите и онколозите радиолозите, патолозите, анестезиолозите, а по потреба и интернистите (кардиолог, пулмолог, ендокринолог, трансфузиолог, нефролог). Тие заедно го разгледуваат секој случај на рак на јајчник и донесуваат одлука за начинот на третманското водење, кај секоја пациентка одделно.

Расположиви тераписки опции за ракот на јајчникот се:

  • хируршки третман,
  • радиотерапија,
  • хемотерапија,
  • хормонотерапија,
  • имунотерапија.

Кој од овие тераписки опции, или нивна коминација, ќе се примени, зависи од сите претходно наведени фактори.