• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Ординација
Видови на медикаментозни аналгетици за третман на болка Печати

Неопиоидни аналгетици

Неопиодините аналгетици се користат во лекувањето на послаби болки. Кај повеќето онколошки болни овие лекови, дадени самостојно, обично не се доволни за ублажување на болката. Ако со нивната примена во високи дози, во период од 24 до 48 часа, не се постигне ублажувње или отклонување на болката, потребно е тие или да се дадат во комбинација со лековите за вториот степен на болка (опиоиди) или да се премине само на давање на лековите за вториот степен на болка.

Опиоидни аналгетици

Болката настанува на нервните завршетоци во ноциорецепторите. Опиоидните аналгетици (за разлика од НСАИЛ и аналгопиретиците) го блокираат спроведувањето на импулсите на болка од периферијата кон мозокот, Во опиоидни аналгетици спаѓа, пред се, морфинот, но исто така и повеќето деривати на морфинот (кодеин и други) и синтетските соединенија (петидин, пеназоцин, трамадол, метадон), кои имаат ист механизам на делување.

Адјувантни лекови

Адјувантните аналгетици се лекови, чија примарна индикација не е лекување на болката, но кои делуваат аналгетски во некои клинички болни состојби. Адјубантните аналгетици се употребуваат како аналгетици, но ефикасни се и за примарно лекување на психолошките проблеми кои се јавуваат при постоењето на хроничната болка.