• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Следење по третман Печати

Следење на пациентите

По завршувањето на третманот, се препорачува следење на пациентите со малигниот мезотелиом на секои три месеци, во првите две години, а потоа на секои шест месеци, во наредните три години и понатаму контролите продолжуваат еднаш годишно.

При контролните прегледи, покрај анамнестичките податоци за присутните симптоми и знаци и клиничките иследувања по системи, се прават и рутински лабораториски испитувања во кои се вклучени: крвна слика, седиментација, биохемиски испитувања на крвта, како што е испитувањето на уреата и креатининот, ензимите на црниот дроб, алкалната госфатаза.

Контролните рендгенграфии на белите дробови даваат корисни информации за присуството на плеврален излив, метастази во коските на градниот кош, метастази во белите дробови и во регионалните лимфни јазли

Според клиничкиот наод, се прават и дополнителни иследувања.