• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Видови на тумори
Терапија по стадиуми кај рак на ректум - Лист 3 Печати
Индекс на артикл
Терапија по стадиуми кај рак на ректум
Зрачна терапија
Цитостатска терапија
Сите страници

Цитостатска терапија

Хемотерапија на метастатски карцином на ректум

 • Пациентите со докажана неоперабилна метастатска болест треба да се упатат кај онколог, за да се разгледа можноста за палијативна хемотерапија веднаш по поставувањето на дијагнозата на метастатската болест, но ова може да не е адекватно за постари болни.
 • Режимите за терапијата на метастатскиот карцином на ректум се идентични со оние за третман на истиот стадиум на карцином на колонот.
Конкурентна радиохемотерапија
 • 5-флуороурацил се аплицира конкурентно со зрачната терапија во својство на радиосензибилизатор во тек на пред или постоперативната ирадијација на карциномот на ректумот.
 • Ирадијација плус континуирана инфузија на 5-флуороурацил.
  • Дозата на 5-флуороурацил изнесува 225 mg/m2/ 24 часа, 7 дена неделно, во тек на траењето на целиот зрачен третман. Се аплицира преку централен венски катетер, со користење на т.н. амбулаторна пумпа.
 • Ирадијација + 5-флуороурацил/leucovorin
  • Дозата на 5-флуороурацил изнесува 400 mg/m2+leucovorin 20 mg/m2, во тек на четири дена од првата и последната недела на зрачниот третман.

Постоперативна адјувантна хемотерапија за пациентите кај кои е спроведена предоперативна радиохемотерапија

 • 1 до 5 ден 5-флуороурацил 380 mg/m2
 • 1 до 5 ден leucovorin 20 mg/m2

Циклусот трае 28 дена, а се аплицираат 4 циклуси.

 • 1 ден leucovorin 500 mg/m2 како двочасовна инфузија
 • 1 ден 5 -флуороурацил 500 mg/m2 како болус, еден час по отпочнувањето на инфузијата на leucovorin

Терапијата се повторува еднаш неделно, во тек на 6 недели, циклусот трае 8 недели, а се аплицираат 3 циклуса.

Постоперативна адјувантна хемотерапија за пациентите кај кои не е спроведена предоперативна терапија

 • 1 до 5 ден 5-флуороурацил 425 mg/m2
 • 1 до 5 ден leucovorin 20 mg/m2
 • Циклусот трае 28 дена, а се аплицираат 2 циклуси, потоа се спроведува конкурентен зрачен третман (како што е наведено претходно), по што се аплицираат уште два циклуса во кои дозата на 5-флуороурацил е 380 mg/m2.

  • 5 флуороурацил+leucovorin, еден циклус пред и два циклуса, по спроведената радиохемотерапија
   • 1 ден leucovorin 500 mg/m2 како двочасовна инфузија
   • 1 ден 5 -флуороурацил 500 mg/m2 како болус, еден час по отпочнувањето на инфузијата на leucovorin

  Терапијата се повторува еднаш неделно, во тек на 6 недели, циклусот трае 8 недели.

  Режимите за терапија на метастатскиот карцином на ректум се идентични со оние за третман на истиот стадиум на карциномот на дебелото црево. [www.esmo.org, www.cancer.gov, www.guideline.gov]