• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Терапија по стадиуми - Лист 4 PDF Печати
Недела, 20 Јули 2008 19:52
Индекс на артикл
Терапија по стадиуми
Зрачна терапија
Цитостатска терапија
Рекурентен анален карцином
Сите страници

Рекурентен анален карцином

  • Локалните рецидиви или резидуум, по спроведена зрачна и цитостатска терапија или по оперативен третман, можат да се контролираат со примена на оној вид лекување што не бил користен.
  • По првична радиотерапија и хемотерапија, третман за рекурентен карцином е хируршка ресекција, додека по првичен хируршки третман, за рекурентен тумор, терапија на избор е радиотерапијата.
  • Третманот на пациентите со прогресивна и/или метастатска болест се спроведува со примена на додатна 5-флуороурацил/цисплатил-базирана хемотерапија.