• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Ординација
Стадиуми на ракот на жолчното ќесе Печати

Стадиум на болеста претставува утврдување на нејзината проширеност. Одредувањето на стадиумот на болеста е клучен фактор за спроведување на адекватна терапија кај секој пациент одделно. Според тоа, стадиумот има тераписки и прогностички цели.

Стадиуми на ракот на жолчното ќесе:

I стадиум

Во овој стадиум ракот е ограничен на внатрешните слоеви на жолчното ќесе.

II стадиум

Во овој стадиум ракот е проширен на надворешниот слој на жолчната ќеса и може да ги зафати соседните органи како што се црниот дроб, желудникот, цревата или панкреасот. Ракот во овој стадиум ги вклучува и помалку опсежните тумори, кои се прошириле на некои лимфни јазли.

III стадиум

Во овој стадиум ракот зафаќа повеќе соседни органи или порталната вена или хепатичната (црнодробна) артерија.

IV стадиум

Најдоцниот стадиум на ракот на жолчното ќесе ги вклучува туморите со секаква големина, кои се проширени во оддалечените делови на телото, односно тука спаѓа метастатскиот рак на жолчното ќесе.