• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Третмански опции - Лист 4 PDF Печати
Среда, 09 Јули 2008 11:41
Индекс на артикл
Третмански опции
Радиотерапија
Планирање на 3Д
Третман на линеарен акцелератор
Постоперативна (адјувантна) радиотерапија
Предоперативна хеморадиотерапија
Палијативна радиотерапија
Хемотерапија кај карциномот на хранопроводникот
Сите страници

Третман на линеарен акцелератор

По сите овие сложени процедури, следи зрачниот третман на линеарен акцелератор. Пациентот се поставува во иста положба како и при KT симулацијата и при планирањето. За да се види дали точно се зрачи она што е испланирано, се прават портали (снимање на зрачното поле) при првото зрачење, а потоа се повторуваат и еднаш неделно.

Радиотераписки техники кај лезии локализирани во горната третина на езофагусот

Лезиите кои се локализирани во горната третина на езофагусот се третираат со две спротивни паралелни странични (латерални) зрачни полиња, од нивото на ларингофарингсот (грлото и ждрелото) до нивото на карината.

Елективна (профилактична) ирадијација на супраклавикуларните и горните медијастинални лимфни јазли се постигнува со посебно, поединечно предно поле.

Високиот морбидитет асоциран со екстензивната хируршка постапка е основната причина за прифаќање на радиотерапијата како метод на избор во куративното лекување во оваа група на пациенти (со стадиум I и II на болеста).

Радиотераписки техники кај лезии локализирани во долните две третини на езофагусот

Лезиите кои се локализирани во долните две третини на езогафусот се третираат преку две спротивни паралелни полиња (предно и задно), чија долна граница го опфаќа целијачниот плексус. По остварување на доза од 42 до 45 Gy, пресметана во средната рамнина на третманскиот волумен, со цел да се постигне исклучување на `рбетниот мозок од зрачниот волумен (максимални толерирачки дози за `рбетниот мозок се до 45-50 Gy), ирадијацијата продолжува преку две коси задни зрачни полиња со примена на клинести филтри, при што, до постигнување на доза од 50Gy, долната и горната граница на зрачните полиња не се менуваат.

По ова следува намалување на зрачните полиња, при што се опфаќа само туморот, со сигурносни граници во здраво, за остварување на дополнителна доза од 10 до 20 Gy, во подрачјето на самиот тумор. Така се остварува вкупна, тотална туморска доза на примарниот туморот од 55 до 65 Gy.

Лезиите во долните две третини на езофагусот може да се третираат и така што, во првиот курс на радиотерапијата се остварува доза од 30 до 36 Gy преку две спротивни паралелни полиња (предно и задно поле), а потоа се продолжува зрачната терапија со користење на две коси задни полиња и едно предно поле, преку кои се постигнува остварување на предвидената туморска доза од 65 до 70 Gy во подрачјето на примарниот тумор.

Интракавитарната брахитерапија (внатрешна радиотерапија) може да се примени во комбинација со надворешната радиотерапија како дел од куративната радиотерапија, со користење на техниките на висока, средна или мала брзина на дозата.

Дозите кои се потребни за контрола на масивен езофагеален тумор се движат меѓу 60 и 70 Gy, додека контрола на субклиничката болест, во 90%, се постигнува со доза од 50 Gy. Радиоетарпискиот третман се спроведува со дневни фракции од 1.8 до 2 Gy. Исклучок се пациентите кај кои туморот го зафаќа (инфилтрира) трахеобронхијалното стебло (душникот и дишните патишта) или sидот на аортата, поради што, кај овие пациенти, дневната доза се редуцира на 1.5 Gy, за да се спречи брзото намалување на туморот и со тоа да се спречи последичното формирање на фистула или руптура на аортата.