• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Дијагностички постапки - Лист 3 PDF Печати
Среда, 09 Јули 2008 11:34
Индекс на артикл
Дијагностички постапки
Инвазивни дијагностички процедури
Дополнителни испитувања
Сите страници

Дополнителни испитувања за одредување на стадиумот на болеста

Откога ќе се постави дефинитивна дијагноза на карциномот на хранопроводникот, со цел да се разграничи дали се работи само за локализирана или локално напредната болест, или пак за метастазирана болест ,се прават и дополнителни испитувања. Тие се битни за одредување на стадиумот на болеста, а со тоа и за примена на адекватна терапија за секој пациент одделно.

Карциномот на хранопроводникот може по крвен пат да се расее во одалечените ткива и органи во телото. Може да биде зафатен било кој орган или ткиво.

Сепак, најчести метастази се во црниот дроб, белите дробови и коските.

Затоа се спроведуваат следниве дополнителни иследувања.

Ехотомографскиот преглед на абдомен

Ехотомографскиот преглед (ултразвук) користи звуци со висока фрекфенција, кои преку сонда се насочуваат кон телото на пациентот. Преку истата сонда се регистрираат од¬биените зрачни бранови и врз основа на разликата од влезниот сноп на ултра¬звуч¬ните зраци и одбиените зраци се добива слика за внатрешните органи и структури на телото. Таа слика се гледа на монитор.

Ехотомографскиот преглед на абдоменот ни дава преглед на сите органи и структури во абдоменот, а посебно е корисна дијагностичка метода за откривање на метастази во црниот дроб и лимфните јазли.

Оваа метода се користи кај карциномот на хранопроводникот, со цел да се откријат присутни метастази во абдоменот, со што помага во одредувањето на стадиумот на болеста.

Компјутеризирана томографија на абдоменот

Доколку со ехотомографскиот преглед се откријат некои суспектни метастази во лимфните јазли, во црниот дроб, или во некои други органи во абдоменот, се прави и компјутеризирана томографија на абдоменот. Таа е посупериорна метода во споредба со ехотомографскиот преглед на абдоменот.

Сцинтиграфски преглед (скен) на скелетот

Карциномот на хранопроводникот често дава коскени метастази, кои настануваат со расејување на карциномските клетки по крвен пат. Може да биде зафатена која било коска од телото, но најчесто промените се во ‘рбетот и на карлицата.

Со сцинтиграфскиот преглед на скелетот се откриваат овие промени во целиот скелет.

Овој преглед се изведува со претходно вбризгување на раствор со радиоактивен технициум кој се аплицира во вена. По 90 минути од аплицирањето се прави сцин¬тиграфскиот преглед. Радиоак¬тивниот технициум се депонира во метастатските про¬мени во сите коски од скелетот и на тој начин се добива снимка на која се гледаат метастазите како темни зони.

Методата е безболна и не дава никакви несакани ефекти.

Многу е прецизна и со неа може да се откријат и најмали промени во коските, кои не се гледаат на обична рендгенска снимка.

Првичните и дополнителните дијагностички процедури овозможуваат да се одреди прецизно клиничкиот стадиум на болеста, да се утврди дали станува збор за операбилен или неоперабилен тумор, и да се одреди адекватен третман, според стадиумот, кај секој пациент одделно.