• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Видови на тумори
Дијагностички постапки - Лист 2 Печати
Индекс на артикл
Дијагностички постапки
Дијагноза на малигни меланом
Патолошка дијагноза на меланом
Дополнителни дијагностички испитувања
Сите страници

Дијагноза на малигни меланом (melanoma malignum)

Малигниот меланом е видлив тумор и поради тоа е можна рана дијагноза. Промената е лесно видлива и пациенетот може сам да ја примети. Сепак, популацијата, како и лекарите, треба да бидат едуцирани во препознавање на знаците при појава на меланомот.

Раната дијагноза е единствен начин да се намали смртноста од меланомот во денешно време, бидејќи лекувањето на проширената болест има незначително влијание врз преживувањето.

Во поставување на дијагнозата на малигниот меланом, голема улога игра ABCD - правилото според англо-саксонската литература.Тоа е:

 • асиметрија (Аssumetry),
 • ирегуларност на рабовите (Border irregularity),
 • промена на бојата или темно црна боја (Color variation or dark black colour),
 • дијаметар поголем од 6 мм (Diameter greater than 6 mm).

Шкотската асоцијација за меланом има развиено дијагностички критериуми кои се состојтат од 3 важни и 4 помалку важни критериуми во клиничката дијагноза. Пациент кој исполнува кој било од важните критериуми, би требало да се упати во специјалистички центар за биопсија, а присуство на помалку важни критериуми треба да го предупреди лекарот да превземе понатамошни иследувања.

Важни (Major) критериуми:

 1. Промена на големината на претходната лезија и очигледен раст на нова лезија.
 2. Ирегуларен облик-асиметрија и ирегуларен надворешен раб на новоразвиената пигментна лезија или појава на оваа карактеристика кај стара лезија.
 3. Ирегуларна боја-разнообразност на сенки на кафено или црно, во нова или стара лезија.

Помалку важни (Minor) критериуми:

 1. Најголем дијаметар еднаков или поголем од 7 mm. Повеќето од бенигните бемки имаат најголем дијаметар помал од 7 mm.
 2. Инфламација-ретка во бенигните лезии, освен ако не се редовно изложени на траума.
 3. Секреција, инкрустација или крварење (не е карактеристична за бемките).
 4. Промени во сензација-обично се опишуваат како лесен јадеж.

Повеќе од 90% од меланомите може да бидат препознаени клинички, доколку се видени од искусни лекари, но процентот опаѓа до 50% кога истите се видени од неискусни лекари.