• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Адјувантна радиотерапија - Лист 7 Печати
Индекс на артикл
Адјувантна радиотерапија
Радиотерапија по мастектомија
Радиотерапија по операција со зачувување на дојката
Селектирање на соодветното место за зрачење
Радиотерапија на аксиларни и интрамамарни јазли
Распоред на радиотерапијата
Фракционирање на дозата
Сите страници

Фракционирање на дозата

Еден систематски преглед сугерира дека локалната повторна појава на болеста може да биде повисока под одредени биолошки ефективни дози. Моменталниот доказ не е способен да идентификува оптимална доза/фракционирање за постоперативната радиотерапија. Затоа е разумно да се третираат пациенти со моментално прифатените режими, како што се 50 Gy во 25 -дневни фракции во тек на 5 недели, 45 Gy во 20 фракции, или 40 Gy во 15 или 16 фракции. Резултатите од клиничките испитувања што се во тек и го истражуваат фракционирањето се очекуваат.