• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Адјувантна радиотерапија - Лист 6 Печати
Индекс на артикл
Адјувантна радиотерапија
Радиотерапија по мастектомија
Радиотерапија по операција со зачувување на дојката
Селектирање на соодветното место за зрачење
Радиотерапија на аксиларни и интрамамарни јазли
Распоред на радиотерапијата
Фракционирање на дозата
Сите страници

Распоред на радиотерапијата

Оптималниот тајминг на адјувантната радиотерапија по операција не бил утврден во рандомизирано клиничко испитување. Во едно големо РЦТ, 244 пациенти биле рандомизирани да примат хемотерапија прво или радиотерапија прво следено со конзервативна операција на дојката. Немало значајни разлики помеѓу гранките на хемотерапија прво и радиотерапија прво во времето до кој било настан, далечни метастази, или смрт. Студијата заклучува дека нема предност во давањето радиотерапија пред адјувантната хемотерапија. Како и да е, оваа студија нема доволно статистичка моќ да изведе клинички важен бенефит во преживувањето за која било секвенца. Вообичаено за критериумите за вклучување во клиничкото испитување е тоа дека радиотерапијата е започната во тек на најмалку 12 недели по операцијата, ако не прима адјувантна хемотерапија. Доказот за ова е опишан во упатството што вклучува пациенти коишто имале операција со зачувување на дојката, но не е неразумно ова да се екстраполира исто така и за пациентите што подлегнале на мастектомија. Достапноста кон радиотерапија во тек на 4 недели е моменталната политичка цел. Минимум 95% од пациентите што примиле радиотерапија за дојката по конзервацијата за инвазивен карцином е посакуван критериум во тек на 4 недели од конечната доза на операција/хемотерапија.

Има недоволно докази за да се препорача идеално секвенционирање на радиотерапија по мастектомија и по системската терапија.