• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Адјувантна радиотерапија - Лист 5 Печати
Индекс на артикл
Адјувантна радиотерапија
Радиотерапија по мастектомија
Радиотерапија по операција со зачувување на дојката
Селектирање на соодветното место за зрачење
Радиотерапија на аксиларни и интрамамарни јазли
Распоред на радиотерапијата
Фракционирање на дозата
Сите страници

Аксиларна радиотерапија

Американското друштво за клиничка онкологија препорачува, по соодветна операција со комплетна или аксиларна дисекција на ниво I/II, дека рутинската адјувантна аксиларна радиотерапија не е неопходна и дека може да придонесе за морбидитет.

Радиотерапија на внатрешниот синџир на лимфните јазли на дојката

Има студии што адресираат дали радиотерапијата на внатрешниот синџир на лимфни јазли на дојката е од корист. Доказите за ова се конфликтуозни.

Две клинички испитувања не покажале подобрување во преживувањето на пациентите што подлегнале на дисекција на внатрешните лимфни јазли на дојката, како додаток на стандардната радикална мастектомија.

Едно клиничко испитување со 150 пациенти, со вклученост на внатрешните лимфни јазли на дојката, ги рандомизира поединците било на радикална дисекција на внатрешниот супраклавикуларен синџир на дојката, зрачење на супраклавикуларните и внатрешните лимфни јазли на дојката, било без понатамошна операција или врзувачка ирадијација на овие полиња. Стапките на петгодишно преживување без болест биле слични во овие три гранки (57%, 53%, и 51%, соодветно), иако ризикот за супраклавикуларна и/или повторна појава на болеста во внатрешниот синџир на дојката бил најнизок во озрачената група (12%, 0%, и 16% соодветно).

Еден преглед на серии случаи и рандомизирани контролирани клинички испитувања не покажале корист за радиотерапијата на внатрешниот синџир на лимфни јазли на дојката. Студиите што ги прегледувале податоците од вклучените пациенти, од 1938 па наваму, ја покачиле можноста дека несаканите ефекти од неадекватните третмани можеле да влијаат врз резултатите против ирадијацијата на внатрешниот синџир на лимфни јазли на дојката. Нема докази дека ваквата ирадијација треба да биде изведувана рутински во која било група пациенти.

Бројот на карциноми што биле детектирани со скрининг се покачува и заедно со фактот дека помалку пациенти се презентираат со локално напреднати карциноми, треба да резултира со редукција во вклучување на внатрешниот синџир на лимфни јазли на дојката.