• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Адјувантна радиотерапија - Лист 4 Печати
Индекс на артикл
Адјувантна радиотерапија
Радиотерапија по мастектомија
Радиотерапија по операција со зачувување на дојката
Селектирање на соодветното место за зрачење
Радиотерапија на аксиларни и интрамамарни јазли
Распоред на радиотерапијата
Фракционирање на дозата
Сите страници

Селектирање на соодветното место за зрачење

Радиотерапија на граден кош и супраклавикуларна јама Прашањето дали адјувантна радиотерапија треба да биде аплицирана на градниот кош и супраклавикуларната јама е адресирано во други guidelines-и. Помалку податоци се достапни коишто ја дискутираат користа од радиотерапија по мастектомија, во подгрупи на пациенти со специфични броеви на позитивни аксиларни лимфни јазли. Неуспесите кај супраклавикуларните лимфни јазли се почести кај незрачените пациенти со 4 или повеќе позитивни аксиларни лимфни јазли.

Во една серија, неуспех кај супраклавикуларните лимфни јазли се појавува во 17% кај незрачените или несоодветно зрачените пациенти (17 од 102), споредено со 2% од 56% зрачени пациенти. Во други серии, ризикот од неуспех кај супраклавикуларните лимфни јазли бил 13% (шест од 46) помеѓу незрачените пациенти со четири или повеќе позитивни лимфни јазли, споредено со 4% (две од 52 ) кај оние што биле зрачени.

Едно РЦТ покажало подобрувања во ризикот за локорегионален неуспех кај зрачените пациенти во подгрупите со една до три-четири или повеќе позитивни лимфни јазли. Разликата во стапките за пациентите со 1-3 позитивни лимфни јазли била од гранична значителност помеѓу гранките (20% во контролната група и 8% во зрачената група, п=0.066), додека разликата помеѓу гранките за пациентите со 4 или повеќе позитивни лимфни јазли останува високо значителна (стапки на локорегионален неуспех од 51% и 17% во двете гранки, соодветно, п=0.004).

Во друго клиничко испитување, пациентите со една до три позитивни лимфни јазли и оние со 4 или повеќе позитивни лимфни јазли имало статистички значителни подобрувања во преживувањето без болест кога била давана радиотерапија по мастектомија, како додаток на хемотерапијата, но само пациентите со 4 или повеќе вклучени лимфни јазли имале значителна предност во преживувањето, специфично за карциномот од додавањето на радиотерапијата по мастектомијата.

Супраклавикуларното поле треба да биде зрачено кај сите пациенти со четири или повеќе позитивни аксиларни лимфни јазли.