• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Адјувантна радиотерапија - Лист 3 Печати
Индекс на артикл
Адјувантна радиотерапија
Радиотерапија по мастектомија
Радиотерапија по операција со зачувување на дојката
Селектирање на соодветното место за зрачење
Радиотерапија на аксиларни и интрамамарни јазли
Распоред на радиотерапијата
Фракционирање на дозата
Сите страници

Радиотерапија по операција со зачувување на дојката

Еден систематски преглед и една последователна РЦТ пронашле дека додавањето радиотерапија кон операција со зачувување на дојката го редуцира ризикот од локална повторна појава на болеста, споредено со само направена операција со зачувување на дојката. Прегледот пронашол дека постоперативната радиотерапија значително го редуцира годишниот ризик од смртност од карцином на дојка, споредено со фактот без да се даде радиотерапија, но не пронашол значителна разлика помеѓу третманите во годишниот ризик на севкупната смртност (odds ratio (ОР) за смртност поради карцином на дојка 0.86; п=0.04; ОР за севкупната смртност 0.94; п>0.1). Прегледот пронашол дека постоперативната радиотерапија значително го намалува годишниот ризик за изолирана повторна појава на болест, споредено со фактот без постоперативна радиотерапија (ОР 0.32; п <0.00001). Тоа, исто така, индицира дека радиотерапијата ја покачува годишната стапка на смртност не поради карциномот на дојка. Споредено со фактот без радиотерапија, ова покачување било од гранична значителност (ОР 1.34; п=0.05).

Едно супсеквентно РЦТ, кое вклучило 1187 жени со инвазивен карцином на дојка во стадиум I-II со негативни лимфни јазли, не пронашло значителна разлика во вкупното преживување помеѓу адјувантната радиотерапија и без адјувантна радиотерапија, но пронашло дека адјувантната радиотерапија значително ја редуцира повторната појава на болест на ипсилатералната дојка споредено со фактот без адјувантна радиотерапија во тек на пет години (вкупно преживување на пет години: (РР) 1.16, 95% (ЦИ) 0.81 до 1.65; повторна појава на болест на ипсилатералната дојка на пет години: апсолутен ризик 14% без радиотерапија наспроти 4% со радиотерапија; РР 3.33, 95% ЦИ 2.13 до 5.19).

Еден систематски преглед и едно дополнително РЦТ биле идентификувани споредувајќи ја радиотерапијата по операција со зачувување на дојката наспроти едноставна или модифицирана радикална мастектомија кај жени со инвазивен карцином на дојка. Прегледот не пронашол значителна разлика во годишниот ризик од смрт над 10 години (ОР 1.02; п=0.7), или годишен ризик за која било повторна појава на болест или локална повторна појава на болест (вкупен ОР за која било повторна појава на болест; мастектомија наспроти зачувување на дојка плус радиотерапија 0.96, 95% ЦИ 0.88 до 1.04; апсолутен ризик; АР за локална повторна појава на болест: 6.2% со радиотерапија по операција со зачувување на дојката наспроти 5.9% со радикална мастектомија; незначително).

Радиотерапијата треба да биде дадена по мастектомија или операција со зачувување на дојката, за да ја редуцира локалната повторна појава на болест каде што бенефитот за поединецот се чини ги надминува ризиците за морбидитет поврзан со зрачењето.