• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Адјувантна радиотерапија - Лист 2 Печати
Индекс на артикл
Адјувантна радиотерапија
Радиотерапија по мастектомија
Радиотерапија по операција со зачувување на дојката
Селектирање на соодветното место за зрачење
Радиотерапија на аксиларни и интрамамарни јазли
Распоред на радиотерапијата
Фракционирање на дозата
Сите страници

Радиотерапија по мастектомија

Ефектот на радиотерапијата по мастектомија на морталитетот е варијабилен. Еден систематски преглед (вклучувајќи 34 РЦТ) споредувал само мастектомија со мастектомија следена со радиотерапија на градниот кош и пронашол дека радиотерапијата не ја редуцирала смртноста од која било причина или смртноста од карцином на дојка по само мастектомија или мастектомија плус чистење на аксилата.

Радиотерапијата ги редуцира севкупната смртност и смртноста од карцином на дојка по мастектомија плус семплинг на аксилата. Во прегледот, радиотерапијата може да биде асоцирана со доцни несакани ефекти, кои се ретки, вклучително и: пневмонитис, перикардитис, едем на раката, брахијална плексопатија и радионекротична фрактура на ребро, во најголем дел како резултат на застарени радиотерапевтски техники коишто веќе не се во употреба. Оваа студија испитувала приближно 20.000 жени внесени во рандомизирани клинички испитувања на адјувантна радиотерапија пред 1990. Радиотерапевтските техники и дозите користени во студиите се помалку напреднати отколку оние денес. Како додаток, популацијата на пациенти е различна од оние што се презентираат во моментов, со потрепрезентација на пациенти со тумори, кои биле детектирани со скрининг и на оние што примале тамоксифен во тек на пет години. На пр., повеќето од студиите вклучени во овој преглед биле од клинички испитувања на зрачење на градите, аксилата, супраклавикуларната јама и внатрешниот синџир на лимфни јазли во дојката – во мал број (7%) пациенти што примиле радиотерапија само за дојката. Ова може да го објасни средното, но значително покачување во смртностите, кои не се поврзани со карциномот, како што се смртностите поради васкуларни причини. Во голем број, смртните случаи се исто така евидентни од две години по радиотерапијата, но особено се значителни ако повеќе од 10 години елапсирале по адјувантната радиотерапија. Во моментов, и можеби конзервативно, пресметано е дека ако се избегнуваат несаканите ефекти, кои се поврзани со долготрајниот третман, тогаш адјувантната радиотерапија може да понуди 1%-но подобрување во стапката на смртност за жените со низок ризик (на пр. оние со мали карциноми што биле откриени со скрининг или без докази за вклучени лимфни јазли по мастектомија со чистење на аксилата) и 2-4%-но подобрување кај оние со висок ризик.