• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Адјувантна радиотерапија Печати
Индекс на артикл
Адјувантна радиотерапија
Радиотерапија по мастектомија
Радиотерапија по операција со зачувување на дојката
Селектирање на соодветното место за зрачење
Радиотерапија на аксиларни и интрамамарни јазли
Распоред на радиотерапијата
Фракционирање на дозата
Сите страници

Вовед

Адјувантната радиотерапија продолжува да има важна улога во справувањето со карциномот на дојка. Повеќето пациенти сега се третираат со радиотерапија по мастектомијата отколку што тоа беше случај пред 10 години. Распоредот на радиотерапијата е важна тема и е адресиран во оваа секција.

Адјувантна радиотерапија

Додавањето на радиотерапија кон операцијата и адјувантниот систематски третман го редуцираат ризикот од какво било повторно појавување на карциномот на дојка за 30%, во најголем дел како резултат на зголемениот број локорегионални контроли. Една голема метаанализа пресметува дека ризикот од локорегионално повторно појавување на болеста е редуциран за 2/3 по адјувантната радиотерапија. Било согледано дека ефектот во голем дел е независен од типот на пациентот или од типот на радиотерапијата (8.8% наспроти 27.2% локално повторно појавување на болеста во текот на десеттата година). Како резултат на подобрената локална контрола, морталитетот од карцином на дојка бил редуциран (п=0.0001), но другиот, особено васкуларен, морталитет бил покачен (п=0.0003). Вкупното 20-годишно преживување било 37.1% кај пациентите што примале радиотерапија наспроти 35.9% кај пациентите во контролната група (п=0.06).