• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Ординација
Исхрана кај црнодробна прекома и кома Печати

Кога се констатира прекома со зголемен амонизам и фенол во крвниот серум (биохемиска кома) белковините во исхраната се намалуваат до 40гр. Со поправка на клиничката слика и амонемијата, односно фенолемијата, тие се зголемуваат на 30-50гр. Мастите се ограничуваат за подолго време.

Ако настапи кома се даваат интра венски големи количини на гликоза (300-400гр. чиста гликоза дневно или 3 литра 10% гликоза).

Исхраната преку уста се состои во давање на течности (засладен чај, сокови и др.) преку назална сонда. Во овој период се избегнува храна која содржи белковини и масти.