• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Третмански опции - Лист 10 Печати
Индекс на артикл
Третмански опции
Хируршки третман
Постоперативна зрачна терапија
Радиотерапија по направена поштедна операција на дојка
Адјувантна системска хемотерапија
Системска терапија
Неоадјувантна хемотерапија
Имунотерапија
Локално напреднат и метастатски рак
Лекување на локален рецидив
Следење
Сите страници

Лекување на локален рецидив

Под локален рецидв се подразбира појава на туморски јазол во оперативното или зрачното подрачје, како и појава на зголемени регионални лимфни јазли.

При појава на локален рецидив кај пациентки со поштеден хируршки третман, индицирана е радикална мастектомија.

Кај пациентките со радикална мастектомија, локалниот рецидив се јавува на торакалниот sид. Лекувањето може да биде со хируршко отстранување на рецидивот, или со зрачна терапија. Така, кај оперираните локални рецидиви се применува постоперативна радиотерапија (45-50Gy), а кај неоперираните рецидиви, се спроведува радиотерапија со доза од 60Gy. Потоа следи системската терапија (хемотерапија и хормонотерапија).